1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΜΗΝ ΤΟΥΜΠΑΣ.

Ἡ ἑορτή τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἑωρτάσθη τήν Δευτέραν, 22αν  Μαΐου /4ην Ἰουνίου 2012, εἰς τήν κώμην «Τουμπάς», κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς Σαμαρείας, βορειότερον τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ, εἰς τήν ὁποίαν διαβιοῖ μικρά Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης, ἀποτελουμένη ἐκ δέκα καί ἕξ οἰκογενειῶν καί ἑκατόν μελῶν περίπου.

Εἰς τήν ἑνορίαν τῆς κώμης ταύτης προεξῆρξε τῆς ἑορτῆς καί πανηγύρεως διά θείας Λειτουργίας καί διά τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῶν εὐχῶν τῆς Γονυκλισίας ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ ἡγουμένου τοῦ Φρέατος τοῦ Ἰακώβ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰουστίνου καί τοῦ ἱερέως τῆς κώμης ταύτης π. Τοῦμα Δαούδ.

Ἡ ἐν λόγῳ μικρά εἰς τόν ἀριθμόν, δυνατή ὅμως εἰς τήν πίστιν, Ὀρθόδοξος Κοινότης μετά τήν θείαν Λειτουργίαν παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder