1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν μεσημβρίαν 12:00-13:00 μ.μ. θερινήν ὥραν τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Δευτέρα Ἀνάστασις γνωστή καί ὡς ἑορτή τῆς Ἀγάπης.

Ἐφέτος, λόγῳ τῶν μέτρων προστασίας τῆς ὑγιείας δέν ἑωρτάσθη διά πανηγυρικῆς Καθόδου μέσῳ τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ πρός τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά εἰς τό Πατριαρχεῖον

Ἀρχικῶς εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου ἀναγινωσκομένης τῆς Θ’ Ὥρας τοῦ Πάσχα ἐνεδύθησαν πλήρη Ἀρχιερατικήν στολήν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ καί προεξάρχων τῆς τελετῆς αὐτῆς καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς καί οἱ διάκονοι, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ, ψαλλομένου τοῦ ᾄσματος «Ἀναστάσεως Ἡμέρα» καί «Χριστός Ἀνέστη» ἠκολούθησεν ἡ Κάθοδος πρός τόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Ἐνταῦθα ἐτελέσθη ὁ χαρμόσυνος ἀναστάσιμος Ἑσπερινός τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα, ἐν ᾧ καί ἀνεγνώσθη ἐκ τοῦ κατά Ἰωάννην ἁγίου Εὐαγγελίου ἡ περικοπή τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τούς μαθητάς Αὐτοῦ εἰς τό ὑπερῷον «οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων… ὅτε ὁ Θωμᾶς οὐκ ἦν μετ’  αὐτῶν» εἰς διαφόρους γλώσσας, Ἑλληνιστί, Ἀραβιστί, Ρωσιστί, Γερμανιστί, Ρουμανιστί, Ἑβραϊστί καί ἄλλας, πρός δήλωσιν τῆς ἀγάπης καί τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ Εὐαγγελίου πρός πάντα τά ἔθνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.