1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Α. Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα

Ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἔσχε καί κατά τό ἔτος  τοῦτο ἐμπειρίαν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἐπί τοῦ κενοῦ Αὐτοῦ μνημείου καί ἐπί τῶν ἄλλων Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν τῆς ἀναστασίμου περιόδου ἑώρτασε τήν Ἀπόδοσιν τῆς ἑορτῆς τοῦ θείου Πάσχα διά τῆς Ἀναστασίμου ἀκολουθίας, ἐχούσης ὡς ἐν τῇ κυριῳνύμῳ ἡμέρᾳ τῆς Ἀναστάσεως.

Συμφώνως πρός τό ἐπικρατῆσαν ἐκκλησιαστικόν Ἁγιοταφιτικόν Τυπικόν, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης ἐψάλη ἡ ἀναστάσιμος ἀκολουθία καί ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων καί θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Εὐθύς ἀμέσως μετά ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, κατῆλθε διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί προσεκύνησεν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, καθ’ ἥν ὥραν  εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐτελεῖτο ἡ ἀναστάσιμος θ. Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων πολλῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συμμετεχόντων πολλῶν πιστῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἄλλων ὀρθοδόξων χωρῶν.

Μετά τήν προσκύνησιν ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Πατέρες ἀνῆλθον εἰς τό Ἐπιτροπικόν, μετά δέ τήν θ. Λειτουργίαν εἰς τό Καθολικόν, ὁ Ἀρχιερεύς καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ μετά τῶν προσκυνητῶν ὑπέβαλον τά σέβη αὐτῶν εἰς τόν Μακαριώτατον εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου.

Β. Ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως

Μετά τήν Ἀναστάσιμον ἐνάτην ὥραν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα καί τήν προσκύνησιν τῆς εἰκόνος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἤρξαντο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς εἰς οὐρανούς Ἀναλήψεως Αὐτοῦ εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Κατά τήν ἰδίαν ἑσπερινήν ὥραν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί ἐπί τοῦ τόπου, ἐξ οὗ ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς ὁ Κύριος, μετά τήν τελετήν τοῦ ἁγιασμοῦ τοῦ ὕδατος, ἐπί τῆς ἐκτεθειμένης εἰς τήν ὕπαιθρον Ἁγίας Τραπέζης, καί τήν ἀναστάσιμον ἐνάτην ὥραν, ἤρξατο ὁ Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων ἱερέων καί μετεχόντων ἐντοπίων Ὀρθοδόξων πιστῶν καί προσκυνητῶν.

Μετά τόν ἑσπερινόν καί περί ὥραν 6.00 μ.μ. ἤρξατο λιτανεία ἀπό τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως ἕως τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν (Galili Viri), ἔνθα ὁ ἄγγελος προσεφώνησε τούς ἀποστόλους: «Ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τόν οὐρανόν;» (Πράξ. 1,11).

Ἐνταῦθα, εὐλογήσαντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου, ἀνεγνώσθη τό πρῶτον Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον, μεθ’ ὅ ἡ λιτανεία, ἐπιστρέψασα, κατέληξε πάλιν εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως διά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ὑπολοίπου τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, ἥτις ἤρξατο πρό τῆς λιτανείας.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, προεξάρχοντος πάλιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ.κ. Ἡσυχίου, ἐτελέσθη ἐπί τοῦ προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως πανηγυρική θ. Λειτουργία,  εἰς ἥν μετέσχε πολυπληθές ἐκκλησίασμα ὀρθοδόξων πιστῶν, προσελθόντων  ἐξ Ἱεροσολύμων, ἀλλά καί  ἐκ τῆς Γαλιλαίας καί ἐξ Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας Ρουμανίας καί Κύπρου.

Κατά τήν ἰδίαν ὥραν ἐτελεῖτο ἡ ἀκολουθία τῶν Ἀρμενίων, Συριάνων καί Κοπτῶν ἐπί τῶν ἰδίων αὐτῶν παρεκκλησίων, βορείως τῆς Ἁγίας Τραπέζης τῶν Ὀρθοδόξων, συμφώνως τῷ κρατοῦντι προσκυνηματικῷ καθεστῶτι.

Διαρκούσης τῆς θ. Λειτουργίας ἡμῶν, προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, μετά τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί προσεκύνησεν εἰς τό προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως, ἐν ᾧ ἡ ἀποτύπωσις τῶν ἰχνῶν τῶν ποδῶν τοῦ Κυρίου, καί εἰς τήν Ἁγίαν Τράπεζαν, ἐν ᾗ ἐτελεῖτο ἡ θ. Λειτουργία, ἀκολούθως δέ ἐπεσκέφθη κατά τήν συνήθειαν τόν σεΐχην τῶν Μουσουλμάνων εἰς τήν προσκειμένην τῷ προσκυνήματι κατοικίαν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder