1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΚΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 24ην Σεπτεμβρίου /7ην Ὀκτωβρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Πρωτομάρτυρος καί Ἰσαποστόλου Θέκλης  εἰς τό ἱερόν αὐτῆς παρεκκλήσιον, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία τιμᾷ τήν Ἁγίαν Θέκλαν ὡς καταγομένην ἐξ Ἰκονίου τῆς Μικράς Ἀσίας καί εἰς ἡλικίαν δέκα καί ὀκτώ ἐτῶν διδαχθεῖσαν τήν ἀλήθειαν περί Χριστοῦ παρά τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀκολουθήσασαν αὐτόν καί κηρύξασαν τόν Χριστόν εἰς πολλάς περιοχάς καί πολλά παθοῦσαν ὑπέρ Αὐτοῦ καί θανοῦσαν εἰς τήν ἰδίαν αὐτῆς πατρίδα εἰς ἡλικίαν ἐνεννήκοντα ἐτῶν.

Πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Θέκλης ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί Θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὑπό τῶν ἐφημερίων τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, προεξάρχοντος τοῦ Τυπικάρη καί ὑπευθύνου τοῦ ναοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου, χοροστατούσης τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ψαλλόντων δεξιά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ κεντρικοῦ Μοναστηρίου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί ἀριστερά τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀρτεμίου καί μετεχόντων ἐν εὐσεβείᾳ πιστῶν.

Μετά τόν Ἑσπερινόν  κατά τό ἔθιμον παρετέθη τό κόλλυβον μέ οἶνον καί παξιμάδιον εἰς τό προαύλιον τοῦ ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τήν πρωΐαν μετά τήν Λειτουργίαν ἐδόθη πάλιν τό κόλλυβον καί  τό ἀφέψημα εἰς τό Ἐπιτροπικόν, τοῦ Μακαριωτάτου εὐχομένου «ἔτη πολλά, ὑγιεινά καί εὐλογημένα ταῖς πρεσβείαις τῆς Ἁγίας Θέκλης».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας