1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Παρασκευήν, 31ην Δεκεμβρίου 2022/ 13ην Ἰανουαρίου 2023, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς τό εὑρισκόμενον ἐντός τῆς γυναικείας Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσκειμένης εἰς τό Πατριαρχεῖον νοτιοδυτικῶς.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ ὁσία Μελάνη κατήγετο ἀπό πλουσίαν οἰκογένειαν εἰς Ρώμην, ἀποθανέντων δέ τοῦ συζύγου καί τῶν τέκνων αὐτῆς, ἀνέλαβε φιλανθρωπικήν πορείαν πρός Αἴγυπτον, ἔνθα διέθρεψε χιλιάδας μοναχῶν καί Χριστιανῶν πενομένων, καί διωκωμένων ὑπό τῶν αἱρέσεων, καταλήξασα δέ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί δέ εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, ἵδρυσε ξενῶνα καί Μονήν ζήσασα ἕως τό ἔτος 411 μ.Χ ἐν ὁσιότητι, ἀσκήσει καί φιλανθρώπῳ δραστηριότητι.

Πρός τιμήν αὐτῆς ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν  ὑπό τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτοῦ π. Μακαρίου, ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί προσευχομένων μοναζουσῶν ἄλλων Μονῶν καί προσκυνητῶν.

Ἱερεῖς καί Ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη ἡ συντηροῦσα καί ἀνακαινίζουσα καλῶς τόν Ναόν ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας