1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 31ην Δεκεμβρίου 2021/13ην Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας Μελάνης.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη καί ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ ὁσία Μελάνη κατήγετο ἐκ Ρώμης ἐξ εὐγενοῦς οἰκογενείας, θανόντων δέ τοῦ συζύγου καί τῶν τέκνων αὐτῆς ἀνῆλθεν εἰς Αἴγυπτον καί ἔθρεψε χιλιάδας μοναχῶν καί Χριστιανῶν καί ἐπροστάτευσε τούς διωκομένους ὑπό τῶν Ἀρειανῶν Χριστιανούς. Τούτων ἐξορισθέντων εἰς Παλαιστίνην, ἀπῆλθε καί αὐτή μετ’ αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἵδρυσε Παρθενῶνα καί ἔζησεν ἐν ὁσιότητι, θανοῦσα περί τό ἔτος 410 μ.Χ.

Ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης ἑωρτάσθη εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό ἐντός τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας διατηρούμενον ὑπογείως, εἰς τήν ὁποίαν τό πρῶτον περί τό 510 μ.Χ. ἐπί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἠλία εἶχεν ἐγκατασταθῆ ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης καί ἡ ὁποία σήμερον λειτουργεῖ ὡς γυναικεία Μονή, ἀριθμοῦσα περί τάς 20 μοναχάς.

Εἰς τοῦτον τό παρεκκλήσιον πρός τιμήν τῆς Ἁγίας Μελάνης ἐτελέσθη ἀγρυπνία τήν παραμονήν, Τετάρτην, 30ήν Δεκεμβρίου 2021/12ην Ἰανουαρίου 2022 ὑπό τοῦ Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, συλλειτουργούντων τοῦ Ἐφημερίου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ἐν λιτῇ καί κατανυκτικῇ ἀγρυπνίᾳ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη τῆς Ἱεράς Μονῆς, ἡ ἀνακαινίσασα τόν Ναόν αὐτῆς ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη, παρέθεσε κέρασμα εἰς τό ἐκκλησίασμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας