1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν 31ην Δεκεμβρίου 2017, 13ην Ἰανουαρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό ὑπόγειον παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό εὑρισκόμενον ἐντός τῆς Γυναικείας Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, προσηρτημένης τῷ κτιρίῳ τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν νοτιοδυτικῶς.

         Ἡ ὁσία Μελάνη, Ρωμαϊκῆς καταγωγῆς, ἀποθανόντος τοῦ συζύγου καί τῶν δύο τέκνων αὐτῆς, ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα ἔθρεψεν 5.000 χιλιάδας μοναχῶν καί ὑπερήσπισε καταδιωκομένους ὑπό τῶν Ἀρειανῶν Χριστιανούς καί μετέβη ἔπειτα εἰς Παλαιστίνην εἰς Ἱερουσαλήμ καί ἵδρυσε Παρθενῶνα Γυναικείαν Μονήν, εἰς τήν ὁποίαν ἔζησεν ὁσίως καί εὐσεβῶς, τελευτήσασα περί τό 410 ἔτος.

         Εἰς τόν τόπον τῆς ἀσκήσεως αὐτῆς, νῦν παρεκκλήσιον, ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί συλλειτουργοῦντος τοῦ ἐφημερίου τῆς Μονῆς αὐτῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, ψαλλόντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί μετέχοντος ἐκκλησίάσματος ἐκ τῶν 20 μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ταύτης καί ἐκ προσκυνητῶν καί ἐντοπίων.

         Τούς Ἱερεῖς καί τό ἐκκλησίασμα ἐδεξιώθη μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ ἐπιμελουμένη καί καλῶς τῶν τῆς Μονῆς ὁσιωτάτη μοναχή Μελάνη.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]