1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 4ην/17ην Δεκεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

          Ἐπιτελοῦσα ἡ Ἐκκλησία τήν μνήμην τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ Νικομηδείας εἰς τούς χρόνους τοῦ Μαξιμιανοῦ, βασανισθεῖσα καί ἀποκεφαλισθεῖσα ὑπό τοῦ ἰδίου αὐτῆς πατρός Διοσκόρου διά τήν εἰς Χριστόν πίστιν τό ἔτος 290μ.Χ.

 Τήν μνήμην αὐτῆς ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων ἐτέλεσεν εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

          Τόν Ἑσπερινόν καί τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσεν ὁ ἀναπληρωτής ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα Ἀρχιμαδρίτης Ἰωάννης μετά ἐπιστάτου τῆς Μονῆς Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

          Ἐν τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Δαμασκηνοῦ ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται ὅτι εἶναι μέγας Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας,  καταγόμενος ἐκ Συρίας καί προσελθών εἰς τήν Λαύραν τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἔνθα ἔζησεν ἐν ἄκρᾳ ἀσκήσει καί  πάσῃ ἀρετῇ, συγγράψας πλείστους λόγους ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰκόνων καί τά Δογματικά τροπάρια τῆς Ὀκτωήχου-Παρακλητικῆς, μελοποιῶν ταῦτα, ἀναδειχθείς μέγας Θεολόγος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κυρίως διά τοῦ συγγράμματος αὐτοῦ «Ἔκθεσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως», καί μουσουργός καί ὑμνογράφος.

          Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας τήν νύκτα εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, ἔνθα καί ὁ τάφος αὐτοῦ εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Σάββα, προεξῆρξεν ὁ Ἀρχιερεύς τῆς σειρᾶς τοῦ ἔτους τούτου Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί τοῦ διακόνου τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως π. Ἀθανασίου, καί ψαλλόντων τῶν Ἁγιοσαββιτῶν Πατέρων καί μετεχόντων πιστῶν Ἀραβοφώνων ἐκ τῶν περιοχῶν Βηθλεέμ, Μπετζάλλας καί Χωρίου τῶν Ποιμένων.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἑορτῆς παρετέθη μοναστηριακή τράπεζα ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας