1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 4ην / 17ην Δεκεμβρίου 2019, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτῆς, κείμενον εἰς τήν νότιον πτέρυγα τοῦ ἐν Ἰερουσαλήμ Ναοῦ τοῦ ἁγίου Νικολάου, προσκειμένου τῷ Πατριαρχείῳ δυτικῶς.

Τήν ἁγίαν Βαρβάραν καταγομένην ἐκ Νικομηδείας ἀναμιμνῄσκεται ἡ Ἐκκλησία ὡς μαρτυρήσασαν ὑπέρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ οὗ ἐβασανίσθη καί ἐθανατώθη χερσί τοῦ ἰδίου αὐτῆς πατρός τό ἔτος 290.

Ἡ μνήμη αὐτῆς ἐτιμήθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Δημητρίου τῇ ἐπιμελείᾳ τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, ὁ ὁποῖος καί μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐδεξιώθη τούς ἑορταστάς εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας