1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῆς ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην /ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου βορείως εἰς ἀπόστασιν βολῆς λίθου εἰς τήν καρδίαν τῆς χριστιανικῆς συνοικίας.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἁγίαν Αἰκατερίνην ὡς καταγομένην ἐξ Ἀλεξανδρείας, πεπαιδευμένην φιλοσοφικῶς, βεβαπτισμένην, καταισχύνασαν τούς σοφούς τῶν Ἑλλήνων εἰς τόν διάλογον μετ᾽ αὐτῶν, ὁμολογήσασαν εὐθαρσῶς τόν Χριστόν καί μαρτυρήσασαν χάριν τοῦ ὀνόματος Αὐτοῦ ἐπί ἄρχοντος Μαξιμίνου τό ἔτος 305.

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ᾽ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψάλλοντος τοῦ  Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Β´ Ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τό ὄρος Σινᾶ.

Τήν ἰδίαν ἡμέραν, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2018, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου εἰς τήν ἐν τῷ Σιναίῳ ὄρει ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν, τῆς ὁποίας εἶναι πολιοῦχος καί ἡ ὁποία φυλάσσει καί τό σεπτόν λείψανον αὐτῆς εἰς τόν περικαλλῆ ναόν πρός τιμήν αὐτῆς ἀφ᾽ ἡμερῶν τοῦ αὐτοκράτορος Ἰουστινιανοῦ.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην μετέβη ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Α.Θ. Μακαριότητος Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος μετά συνοδείας, ὅστις μετασχών τῆς πανηγύρεως, ἐπέστρεψεν εἰς Ἱεροσόλυμα τό ἑσπέρας τῆς ἡμέρας τῆς ἑορτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας