1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2014 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονήν, τήν κειμένην ἔναντι τοῦ Πατριαρχείου βορειοδυτικῶς εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὡς μᾶς παραδίδει τό συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἔζη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, οὖσα κόρη ἐκπάγλου ὡραιότητος, λίαν πεπαιδευμένη καί κεκοσμημένη τῇ ἀρετῇ τῆς παρθενίας καί ἄλλαις ἀρεταῖς καί μετά τήν βάπτισιν αὐτῆς κληθεῖσα ὡμολόγησεν ἐνθέρμως τόν Χριστόν καί ἀπεστόμωσε τούς φιλοσοφικῶς πεπαιδευμένους τῆς Ἀλεξανδρείας καί ἐμαρτύρησεν ἐπί Μαξιμίνου τό 305 μ.Χ.

Ἐπί τῇ μνήμῃ αὐτῆς προεξῆρξεν εἰς τήν ὡς ἄνω ἱεράν Μονήν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἱερομονάχων καί διακόνων καί ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί μετεχόντων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας προσκυνητῶν καί μοναχῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Στέφανος ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν καί τό πλήρωμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετέσχεν ὡσαύτως εἰς τόν ἑορτασμόν τῆς μνήμης τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῆς Ἱεράν Μονήν τοῦ ὄρους Σινᾶ, δι᾽ ἀποστολῆς Ἀτιπροσωπείας ὑπό τόν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον Βηθλεέμ Ἀρχιεπίσκοπον Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτον.

Ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἀνεχώρησε τήν παραμονήν τῆς ἑορτῆς, μετέσχε εἰς τήν ἑορτήν καί ἐπέστρεψε τό ἑσπέρας τῆς ἑορτῆς εἰς Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/mvpBgWRQy4w