1

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Το Σάββατον, 25ην Νοεμβρίου/ 8ην Δεκεμβρίου 2012, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης εἰς τήν Ἱεράν αὐτῆς Μονήν ἐντός τῆς παλαιᾶς πόλεως Ἱεροσολύμων πλησίον τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ ἱερά αὐτή ἀρχαία Μονή εἶναι μία ἐκ τῶν εἴκοσι, τάς ὁποίας διατηρεῖ τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων.

Εἰς τήν Ἱεράν αὐτήν Μονήν προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ ἱερομονάχων, ἱερέων καί διακόνων καί μετεχόντων μοναχῶν, μοναζουσῶν, καί λαϊκῶν ἐκ τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας καί τοῦ ἀραβοφώνου καί ρωσοφώνου ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό εὐσεβές τοῦτο ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος ἐδεξιώθη τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder