1

Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ «ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ ΕΝ ΙΟΡΔΑΝΗι.

Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 12ης /26ης Ἰουνίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τόν ἁγιασμόν διά τήν ἔναρξιν τῆς φιλοξενίας προσκυνητῶν εἰς τό  ἀνεγερθέν ὑπό τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας καί τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας προσκυνηματικοῦ συγκροτήματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Προσκυνηματικόν Κέντρον» εἰς τήν περιοχήν τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου εἰς τήν Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

Τό ἀνεγερθέν τοῦτο «Προσκυνηματικόν Κέντρον» προσέλαβε μέ τήν συνεργασίαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Ρωσικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰορδανίαν εἰδικόν ἐκκλησιαστικόν ἀμετάβλητον εἰς τό μέλλον καθεστώς, τό ὁποῖον ὁρίζει ὅτι τοῦτο προώρισται νά ἐξυπηρετῇ τάς ἀνάγκας μόνον τῶν Ρώσων προσκυνητῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, περιέχον ἐν αὐτῷ μικρόν παρεκκλήσιον ἐσωτερικῆς χρήσεως, τελοῦν μετά τοῦ ἱερέως αὐτοῦ ὑπό τήν ἀπόλυτον πνευματικήν καί κανονικήν ἐξουσίαν τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, εἰς τήν δικαιοδοσίαν τοῦ Ὁποίου ὑπάγεται ἀδιαιρέτως ἐκκλησιαστικῶς ἡ Ἁγία Γῆ, ἡ χωριζομένη σήμερον εἰς τρεῖς πολιτικάς Ἀρχάς, τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Ἰσραήλ και τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας.

Κατά τήν τελετήν ταύτην ἐψάλη τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε» καί τό «Σῶσον Κύριε τόν λαόν σου», ἑλληνιστί καί ρωσιστί καί ἠκολούθησε ραντισμός διά τοῦ ὕδατος τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν χώρων τοῦ Προσκυνηματικοῦ Κέντρου.

Εἰς τήν τελετήν αὐτήν ἦτο προσκεκλημένος ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ὑπό τῆς Αὑτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα Ἴμπν Χουσεΐν Β’. Ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ὁ τελῶν κατ’ αὐτάς τάς ἡμέρας ἐπίσκεψιν εἰς Ἰορδανίαν, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν Πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν, ὁ πρίγκιψ τῆς Ἰορδανίας κ. Γάζη, ἀνώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες συνοδοί τοῦ Ρώσου Προέδρου, ἀνώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες τῆς Ἰορδανίας, ὁ ἀνεγείρας παρά τήν Ἀνατολικήν Ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ τόν ἱερόν ναόν τοῦ Τιμίου Προδρόμου Ἱερώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας καί Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Ἀμμάν κ. Βενέδικτος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας, ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος, ὁ π. Γεώργιος Σμεράτ, ὁ Θεοφιλέστατος Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας καί ὁ Προϊστάμενος τῆς ἐν Ἱεροσολύμοις Πνευματικῆς Ἀποστολῆς (Missia) Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος καί ὁ βοηθός αὐτοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης.

Τόν Πρόεδρον Πούτιν καί τόν πρίγκιπα Γάζη, ἀφιχθέντας ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ὡδήγησεν ἐπ’ ὀλίγον εἰς τά πλησιέστατα ρέοντα ρεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου.

Ἅμα τῇ ἐπιστροφῇ τούτων, εἰς τήν εἴσοδον τοῦ Κέντρου ἠκολούθησεν ἡ προσφώνησις τοῦ Προέδρου Πούτιν ρωσιστί, μεταφραζομένη ἀγγλιστί. Κύρια σημεῖα ταύτης ἦσαν ἡ σημασία τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ Προσκυνηματικοῦ Κέντρου τούτου εἰς τόν ἱστορικόν αὐτόν τόπον τῆς ἐνάρξεως καί τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τοῦ Χριστιανισμοῦ, τό ὁποῖον ἡ Ρωσία ἔλαβε ἐκ τῶν Ἑλλήνων, ὑποστηριζομένη καί ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Εὐχαριστίας ἐξέφρασε πρός τόν βασιλέα τῆς Ἰορδανίας Ἀμπντάλλα καί ἰδίᾳ τόν πρίγκιπα Γάζη διά τήν ἀναληφθεῖσαν ὑπ’ αὐτοῦ πρωτοβουλίαν ταύτην καί συνεργασίαν πρός ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἐπιτεύγματος τούτου καθώς καί πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. Εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συνεργασίας Αὐτοῦ ὁ Πρόεδρος Πούτιν προσέφερε τιμητικήν διάκρισιν εἰς τόν πρίγκιπα.

Ἠκολούθησε ἡ προσφώνησις τοῦ πρίγκηπος Γάζη, ὑπογραμμίζουσα τήν σημασίαν τοῦ «Προσκυνηματικοῦ Κέντρου» τούτου εἰς τόν ἱστορικόν τόπον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα συναντῶνται εἰς αὐτό Ρῶσοι προσκυνηταί μετ’ ἄλλων Ὀρθοδόξων καί μετ’ ἀλλων Χριστιανῶν, ἀλλά καί ὀπαδῶν ἄλλων θρησκευμάτων, ἵνα διά τῶν προσκυνητῶν βοηθῆται καί προωθῆται ἡ εἰρήνη εἰς  τήν Ἁγίαν Γῆν, ἡ ὁποία εἶναι ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῆς πρώτης ἀνά τόν κόσμον Ἐκκλησίας ἱστορικῶς, διαδόχου τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μᾶρκος διεβίβασε τάς εὐχαριστίας τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῆς Ρωσίας κ.κ. Κυρίλλου πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον καί πρός τόν πρίγκιπα Γάζη διά τήν συνεργασίαν καί ὑποστήριξιν εἰς τήν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου τούτου.

Τάς προσφωνήσεις ταύτας ἐπεσφράγισεν ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἔχουσα ὡς ἕπεται ἀγγλιστί: ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/06/26/2097/

Τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησεν ἡ ἐπίσκεψις εἰς τό παρεκκλήσιον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσέφερεν εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Ρωσίας καί εἰς τόν πρίγκιπα Γάζη ἡγιασμένον ὕδωρ τοῦ Ἰορδάνου ἐντός δύο δοχείων ἐκ πολυτίμου πορσελάνης διακεκοσμημένων ὑπό Βυζαντινῶν ἁγιογραφιῶν.

Ἐνταῦθα ὁ Πρόεδρος Πούτιν μετέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τάς εὐχαριστίας τοῦ Πατριάρχου Ρωσίας κ.κ. Κυρίλλου διά τήν συγκατάθεσιν Αὐτοῦ νά ἱδρυθῇ τό «Προσκυνηματικόν Κέντρον» τοῦτο καί νά προσλάβῃ τό καθεστώς, ὅπερ προσέλαβεν.

Ἠκολούθησε περιήγησις εἰς τόν χῶρον τοῦ ξενῶνος μετ’ αὐτήν δε ἑόρτιος δεξίωσις.

Ἀκολούθως ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἔδωσε συνέντευξιν εἰς τά Μ.Μ.Ε., ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη τήν παρακειμένην Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀνεγερθεῖσαν διά τῶν ἐνεργειῶν, προσπαθειῶν, ἰδίων δαπανῶν καί δωρεῶν προσκυνητῶν ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου.

Ἐνταῦθα ἐδεξιώθη τόν Πρόεδρον ἡ Α.Θ.Μ. και προσέφερεν Αὐτῷ εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder