1

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ της ΧΑΪΦΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Παρασκευήν, 4ην /17ην Ἰουνίου 2011, ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης εἰς τήν παραθαλασσίαν καί παρά τό ὄρος Καρμήλιον μεγάλην πόλιν τῆς Χάϊφας τοῦ βορείου Ἰσαήλ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν ἱερέα τῆς Κοινότητος ταύτης π. Δημήτριον μετά τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα τήν Κοινότητα, ὡς ὁ διορισμός ἡγουμένου Ἱερομονάχου Ἁγιοταφίτου κατά τήν κρατοῦσαν τάξιν, ἡ κατοικία τοῦ ἱερέως καί ἡ συμπλήρωσις τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀνεγερθείσης νέας Ἐκκλησίας ὑπό τῆς Κοινότητος τῇ συνδρομῇ τοῦ Πατριαρχείου πρός τιμήν τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος προέτεινεν αὐτοῖς λύσιν καί ὑπεσχέθη τήν ἐν τῷ μέτρῳ τῶν δυνάμεων τοῦ Πατριαρχείου ἠθικήν καί ὑλικήν αὐτοῦ βοήθειαν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder