1

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 15ης /28ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώραν σχολική τελετή εἰς μνήμην καί τιμήν τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Τήν τελετήν ταύτην ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Σχολικῆς Ἑφορείας Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος καί λοιποί Ἁγιοταφῖται Ἀρχιερεῖς, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας, μοναχοί, μοναχαί, μέλη τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί ὁμάς προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, τό πρῶτον ἀφιχθέντες μετά τήν πανδημίαν τοῦ covid 19.

Ἡ καλῶς διωργανωμένη τελετή αὐτή διά τῆς συνεργασίας τῶν καθηγητῶν καί τῆς ἐπιμελείας τῶν μαθητῶν δοκίμων ἤρχισε διά τῆς προσευχῆς «Τῆς Σκέπης σου Παρθένε…», «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ…», τῆς προλογίσεως τοῦ Σχολάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας ὑπό τῆς φιλολόγου καθηγητρίας κ. Χαρικλείας Ρόμπου.

Τό πρόγραμμα μετά ταῦτα περιέλαβε πατριωτικά ᾂσματα ὑπό τῶν μαθητῶν τῇ μουσικῇ καθοδηγήσει τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, ἀπαγγελίας ὑπό τῶν μαθητῶν καί video ζωντανῶν εἰκόνων ἐκ τοῦ πεδίου τῆς μάχης εἰς τά Ἑλληνικά ἐδάφη τῆς βορείου Ἑλλάδος κατ’ ἀρχάς, τά προσβληθέντα ὑπό τῶν Ἰταλικῶν στρατευμάτων καί τῆς κατοχῆς ἐν συνεχείᾳ ὑπό τῶν βαρβαρικῶν Ναζιστικῶν Γερμανικῶν στρατευμάτων, προασπιζόμενα ὑπό τῶν Ἑλληνικῶν Στρατιωτικῶν Δυνάμεων, μειονεκτουσῶν κατά πολύ εἰς τόν ἀριθμόν ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ Ἄξονος, ὑπερτερουσῶν ὅμως κατά πολύ εἰς τήν ἀνδρείαν, ὡς ἀντάξιοι τῶν προγόνων αὐτῶν. Ἀπό τῶν δρωμένων τῆς σκηνῆς καί ἀπ’ ὀθόνης προεβλήθη ἡ ὁμόψυχος συμπαράστασις τῶν Ἑλλήνων μαχητῶν καί ὑφ’ ὅλου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γερόντων, γυναικῶν καί νέων. Παρά τάς συνεπείας ἐκ τῶν ἐπιθέσεων τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, καταστροφῆς γεφυρῶν, δρόμων, περιουσιῶν, ἀτομικῶν καί ὁμαδικῶν ἐκτελέσεων ἄχρις ξεκληρισμοῦ χωρίων, παρά τήν πεῖναν καί τήν λιμοκτονίαν, ἔμεινεν ἀκλόνητον τό φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἀπετίναξεν ἐκ τῶν ὤμων του τόν ζυγόν τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, χάρις εἰς τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καί τῆς Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, «ἧς ἀνυμνοῦμεν τάς χάριτας».

Ἅμα τῇ λήξει τῆς περιεκτικῆς, συγκινητικῆς καί συντόμου ταύτης τελετῆς, ὁ Μακαριώτατος ἐπῄνεσε καί ηὐχαρίστησε τόν Πρόεδρον τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρον, τόν Σχολάρχην Ἀρχιμανδρίτην π. Ματθαῖον, τούς ὁμιλητάς καθηγητάς καί μαθητάς διά τήν ἀπόδοσιν αὐτῶν, ἡ ὁποία μᾶς μετέφερε νοερῶς εἰς τούς δυσκόλους τούτους καιρούς τῆς κατοχῆς, τήν  ὁποίαν ἀπετίναξεν ὁ Ἑλληνικός λαός, «κεκλημένος ἐπ’ ἐλευθερίᾳ», ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν κλῆσιν τοῦ Ἰησοῦ, τοῦ Σαρκωθέντος, Σταυρωθέντος, Ταφέντος καί Ἀναστάντος καί τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου.

Ἐπί τούτοις ηὐχαρίστησε καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Βλιώραν διά τήν συμπαράστασιν αὐτοῦ πρός τήν Σχολήν, ὁ ὁποῖος καί ἀνταπήντησεν λέγων ὅτι αἰσθάνεται ὑπερήφανος διά τό ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Σχολή αὐτοῦ καί ηὐχήθη καλήν πρόοδον εἰς τούς μαθητάς διά τό λοιπόν σχολικόν ἔτος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας