1

Η Δ´ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ

Τήν Πέμπτην, 13ην/26ην Μαΐου 2016, ἔλαβε χώραν ἡ ἐπίσκεψις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων εἰς τήν ἐν Βουδαπέστῃ Ἑλληνικήν Πρεσβείαν.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην  ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τό κτίριον καί τό προσωπικόν τῆς Πρεσβείας, ἀναπέμπων δέησιν ὑπέρ ὑγιείας, εἰρήνης, εὐσταθίας καί εὐημερίας.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος κ. Γιαννακάκης παρέθεσε γεῦμα πρίς τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αὐστροουγγαρίας κ. Ἀρσενίου εἰς ἑστιατόριον τῆς Ἀκαδημίας τῆς πόλεως.

Τό ἑσπέρας τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐγγαρίας παρέθεσε πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου δεῖπνον εἰς πλωτόν ἑστιατόριον τοῦ Δουνάβεως.

Τῇ μεσονυκτίῳ ὥρᾷ τῆς Πέμπτης, ἡ Α.Θ.Μ. κατευοδούμενος, τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μητροπολίτου Ἀρσενίου καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Οὑγγαρίας ἐπεβιβάσθη τῶν Ἰσραηλινῶν ἀερογραμμῶν τῆς EL-AL καί προσεγειώθη ἀσφαλῶς εἰς τό ἀεροδρόμιον Ben Gurion, καί εὐχαριστῶν τόν Θεόν κατέφθασεν εἰς τά χαράματα τῆς ἡμέρας τῆς Παρασκευῆς, 14ης/27ης Μαΐου 2016 εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας