1

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΣΙΩΝ.

Τήν Δευτέραν, 19ην Μαΐου/1ην Ἰουνίου 2015, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰδικῶς ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ φωτίσαντος καί ἐπιφοιτήσαντος τοῖς  Ἀποστόλοις καί τῷ κόσμῳ, εἰς τόν χῶρον, ἐν ᾧ κατά τήν πίστιν τῆς Ἐκκλησίας ἔλαβε χώραν ἡ ἐπιφοίτησις, ἤτοι εἰς τήν  Ἁγίαν Σιών.

Α’  Τήν παραμονήν.

Ἀφ’ ἑσπέρας, τήν 4.30 μ.μ. ὥραν τῆς Κυριακῆς ἔλαβε χώραν ὁ Ἑσπερινός μετά τῶν εὐχῶν τῆς Πεντηκοστῆς, ἑλληνιστί καί ἀραβιστί εἰς τό ἐντός τοῦ Κοιμητηρίου παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, εἰς τήν θέσιν τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς Ἐκκλησίας, δυτικῶς τοῦ Ὑπερῴου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου , συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ψαλλόντων ἑλληνιστί τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀραβιστί τῆς χωρῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί μετεχόντων μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ.

Ὅτε ἐψάλη ὁ Ἑσπερινός, ὁ Σχολάρχης π. Νικόλαος Ζέρβης μετά τῶν καθηγητῶν ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν εἰς τήν προσκειμένην τῷ Κοιμητηρίῳ Πατριαρχικήν Σχολήν.

 

Β’ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν ἑπομένην, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς , προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου , καί συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετεχόντων πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν καί ἐντοπίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πιστῶν.

Ἅμα τῇ λήξει τῆς Θείας λειτουργίας ἤρξατο ἡ Λιτανεία πρός τόν Τάφον τοῦ Δαυΐδ καί τό Ὑπερῷον. Ἐν ἀρχῇ, ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀνεγνώσθη μία εὐχή τῆς Πεντηκοστῆς – Γονυκλισίας. Εἰς τήν ὑπαίθριον Κατακόμβην ἑτέρα εὐχή, εἰς τό Τάφον τοῦ Δαυΐδ ἀνεπέμφθη δέησις καί εἰς τό κτίριον τοῦ Ὑπερῴου ἀνεγνώσθη ἡ τρίτη εὐχή τῆς Γονυκλισίας. Ἡ εἴσοδος ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Δαυΐδ καί ἡ δέησις ἔλαβε χώραν ὡς ἐκτέλεσις τοῦ καθεστῶτος τῇ ὑποστηρίξει τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας  ἔναντι μερίδος θρησκευομένων Ἰουδαίων διαμαρτυρομένων ἰσχυρῶς.

Μετά ταῦτα  ἡ Λιτανεία, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητός εἶ ,Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν» καί τό Κοντάκιον «Ὅτε καταβάς τάς γλώσσας συνέχεεν», ἐστράφη πρός τόν Ἱερόν Ναόν καί τήν Σχολήν μέ μίαν στάσιν πρό τῆς νοτίου θύρας τοῦ Κοιμητηρίου διά δέησιν ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων.

Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς Λιτανείας ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἠκολούθησε δεξίωσις τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας καί τοῦ λαοῦ ὑπό τοῦ Σχολάρχου π. Νικολάου Ζέρβη εἰς τήν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/mUDk0WVkxu8

httpv://youtu.be/6hIiNy6bHXI