1

Η Α.Θ.Μ. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΤΕΛΕΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 24ης Ἰουνίου/ 7ης Ἰουλίου 2014, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τό πλαίσιον τῆς θείας λειτουργίας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιμίου Προδρόμου εἰς τόν ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐτέλεσε Τρισάγιον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀποβιώσαντος τό Σάββατον, 22αν Ἰουνίου/5ην Ἰουλίου 2014, Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας μακαριστοῦ Βλαδιμήρου.

 Ἐπί τῇ πρός Κύριον ἐκδημίᾳ τοῦ ἐκλιπόντος μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κιέβου Βλαδημήρου ἀπέστειλεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τήν κάτωθι συλλυπητήριον ἐπιστολήν τῷ Πατριαρχείῳ Ρωσίας κ. Κυρίλλῳ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2014/07/05/7922

καί τήν κάτωθι συλλυπητήριον ἐπιστολήν τῷ τοποτηρητῇ Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Μητροπολίτῃ Τσερνοβτσί καί Μπουκοβίνας κ. Ὀνουφρίῳ:

 «Τῷ Ἱερωτάτῳ Τοποτηρητῇ Μητροπολίτῃ Τσερνοβτσί καί Μπουκοβίνας κ. Ὀνουφρίῳ, ἀδελφῷ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ καί συλλειτουργῷ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, ἀσπασμόν ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 Μετά λύπης πολλῆς, οὐχ ἧττον ὅμως λύπης Κυρίου, ἐπληροφορήθημεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πολιοῦ Ἱεράρχου, μακαριστοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου, λίαν πεφιλημένου Ἡμῖν ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ.

 Συμμετέχοντες βαθέως εἰς τό κατά Θεόν πένθος αὐτῆς τε καί παντός τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος, τό ὁποῖον ὁ μακαριστός ἐπί σειράν ἐτῶν θεοφιλῶς ἐποίμανε, δεόμεθα διακαῶς τοῦ καί νεκρῶν καί ζώντων τήν ἐξουσίαν ἔχοντος ἀθανάτου βασιλέως ἡμῶν Χριστοῦ ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Γολγοθᾶ, Τόπου τῆς ἑκουσίου θυσίας Αὐτοῦ, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων καί ὑπέρ τῆς ἐνισχυτικῆς παραμυθίας Αὐτοῦ τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι προσωπικῶς καί παντί τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας.

 Ἐφ’ οἷς, ἀποδίδομεν αὐτῇ τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν καί διατελοῦμεν.

 Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ‚ϐιδʹ Ἰουνίου κβ΄.

 

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ  Γ΄

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/BPHy1IWMW6A