1

Η Α.Θ.Μ. ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΕΙ ΤΟΝ Κ. FRANK FΕΙGENBAUM ΚΑΙ ΤΟΝ Κ. ΜΑΡΙΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ.

Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 18ης Σεπτεμβρίου/ 1ης Ὀκτωβρίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησεν εἰς σεπτήν ἐκδήλωσιν εἰς τό Πατριαρχεῖον διά τοῦ παρασήμου τοῦ Μικροῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν κ. Μάριον Παπαδόπουλον καί τόν κ. Frank Feigenbaum εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτῶν διά τό Πατριαρχεῖον καί ἰδίᾳ τῆς χρηματικῆς αὐτῶν συμβολῆς εἰς τήν συντήρησιν καί ὁλοκλήρωσιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς τήν δυτικήν ὄχθην τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος τοῦ Κυρίου τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.

Συγκεκινημένοι, οἱ ἐν λόγῳ  τιμηθέντες διά τῆς διακρίσεως ταύτης κ. Μάριος Παπαδόπουλος καί κ. Frank Feigenbaum ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμήν καί ἐδεσμέυθησαν νά συνεχίσουν  μετ᾽ ἐνδιαφέροντος καί ἐπιμελείας τάς ἐνεργείας αὐτῶν διά συμπαράστασιν εἰς τό Πατριαρχεῖον εἰς τάς ποικίλας ἀνάγκας αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/7LQpSUNcRIc