1

Η Α.Θ.Μ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ «ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΕΡΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Τήν Δευτέραν, 6ην /19ην Μαρτίου 2012, ἔλαβε χώραν Διεθνές Συνέδριον περί κλίματος καί ἐνεργείας/ Interfaith Climate and Energy Conference εἰς τό Ἵδρυμα Adenauer ἐπί τῆς συνοικίας Mishkenot Sha’ananim, τῆς πρώτης συνοικίας τῶν Ἱεροσολύμων ἐκτός τῶν τειχῶν τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, δυτικῶς ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Ὁ ἐνδιαφερόμενος δύναται νά ἔχῃ περισσοτέρας περί τούτου πληροφορίας ἐκ τῶν ἀνηρτημένων ἐγγράφων τοῦ ἐν λόγῳ Συνεδρίου (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/03/10/1905/ καί https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/03/19/1902/ )

Εἰς τό Συνέδριον τοῦτο ἦτο προσκεκλημένος ὡς ὁμιλητής ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ Ὁποῖος ὡμίλησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ: ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/03/19/1893/

Εἰς τό ἐν λόγῳ συνέδριον ἀνεμεταδόθη διά βιντεοσκοπήσεως καί μήνυμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τό ὁποῖον δύναται τις νά ἀναγνώσῃ εἰς τόν ἀκόλουθον ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/03/19/1891/

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.