1

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑΫΜΠΕ.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 1ης/14ης Μαρτίου 2016 ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῆς Σχολῆς τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν Τάϋμπε, πλησιόχωρον τῆς Ραμάλλας.

Εἰς τήν τελετήν ταύτην ἀντεπροσώπησε τό Πατριαρχεῖον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ὁ Πρόεδρος τῶν Σχολῶν τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἰσραήλ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος καί ὁ ἐκπρόσωπος τῶν Μ.Μ.Ε. τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἀραβικήν π. Ἤσσα Μοῦσλεχ.

Ἡ καλῶς ὠργανωμένη τελετή αὕτη ὑπό τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς ἤρχισε διά προσευχῆς διά τοῦ Ἐθνικοῦ Παλαιστινιακοῦ Ὕμνου, διά τῆς παρελάσεως – εἰσόδου τῶν Ἀποφοίτων 23ῶν τόν ἀριθμόν καί ἐν συνεχείᾳ διά προσφωνήσεως τῆς Διευθυντρίας.

Εἰς τήν προσφώνησιν ταύτην αὕτη ἐξῇρε τήν προσφοράν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν ἵδρυσιν τῆς Σχολῆς, Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου καί εἰς τήν διατήρησιν τήν συντήρησιν αὐτῆς καί ἐνίσχυσιν οἰκονομικῶς καί ἠθικῶς.

Ἠκολούθησαν αἱ προσφωνήσεις τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ἀποφοίτων εἰς τήν Ἀραβικήν, Ἀγγλικήν καί Ἑλληνικήν γλῶσσαν, μετ᾽ εὐχαριστιῶν αὐτῶν πρός τό Πατριαρχεῖον, τήν Σχολήν καί τούς γονεῖς.

Ἡ τελετή ἐπεσφραγίσθη διά τῆς προσφωνήσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ἀναγιγνωσκομένης ὑπό τοῦ Π. Ἤσσα Μοῦσλεχ (ἀναρτηθησομένης προσεχῶς) καί διά τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, τοῦ Διευθυντοῦ τῶν Σχολῶν καί τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς μετά τῆς εὐχῆς «καλή ἐπιτυχία» καί «καλή σταδιοδρομία».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.