1

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΡΕΜΛΗΣ.

Τό Σάββατον, 24ην Ἰουνίου /7ην  Ἰουλίου 2012, ἡ Σχολή τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς Ρέμλης διωργάνωσε τελετήν ἀπονομῆς τῶν τίτλων τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους 2011-2012.

Ἡ Σχολή αὐτή ἱδρύθη ὑπό τῆς Κοινότητος τῆς Ρέμλης τῇ ἠθικῇ συμπαραστάσει καί οἰκονομικῇ συνδρομῇ τοῦ Πατριαρχείου πρό δέκα ἑπτά ἐτῶν περίπου καί ἀπέδωσε καρπούς.

Σήμερον ἡ Σχολή διατηρεῖ Νηπιαγωγεῖον, Δημοτικόν, Γυμνάσιον καί Λύκειον μέ 730 μαθητάς καί 35 διδασκάλους καί καθηγητάς καί 53 ἀποφοίτους τοῦ  ἔτους τούτου.

Εἰς τήν καλῶς διωργανωμένην τελετήν ταύτην ὡμίλησεν ὁ Πρόεδρος τῆς Κοινότητος τῆς Ρέμλης καί τῶν περιχώρων κ. Μισέλ Κσέρ καί ἐκπρόσωποι τῶν μαθητῶν. Οἱ μαθηταί ἐπίσης ἔψαλαν παραδοσιακά Ἀραβικά ᾄσματα.

Τήν τελετήν ἐπεσφράγισεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον:

https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2012/07/07/1187/

καί διά τῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους συνοδευομένης ὑπό τῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν Αὐτοῦ διά τήν συνέχισιν τῶν σπουδῶν αὐτῶν καί καλήν σταδιοδρομίαν καί ὑπό χρηματικῆς δωρεᾶς διά τήν οἰκονομικήν στήριξιν τῆς Σχολῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder