1

Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ.

Τήν Κυριακήν, 4ην /17ην Φεβρουαρίου ἔλαβε χώραν εἰς τήν πόλιν τῆς Βηρηττοῦ καί εἰς τόν μεγαλοπρεπῆ Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἡ Ἐνθρονισις τοῦ προσφάτως ἐκλεγέντος Πατριάρχου Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννου.

Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ, ἀντεπροσωπεύθησαν δι’ Ἀποστολῶν ὅλαι αἱ Αὐτοκέφαλοι Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ἡ Ἐκκλησία δέ τῆς Κύπρου καί τῆς Τσεχοσλοβακίας διά τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπίσκοπου κ. Χρυσοστόμου καί κ. Χριστοφόρου ἀντιστοίχως.

Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀντεπροσώπευσεν Ἀποστολή ἀποτελουμένη ἐκ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ ἐν Κύπρῳ ἀντιπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τοῦ ἐν Ραμάλλᾳ ἡγουμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος.

Εἰς τήν τελετήν τῆς Ἐνθρονίσεως παρέστη ὁ Πρόεδρος τοῦ Λιβάνου κ. Ὄμαρ Σουλεϋμάν, ἄλλοι κυβερνητικοί παράγοντες τοῦ Λιβάνου καί ἐκπρόσωποι ἄλλων Χριστιανικῶν δογμάτων ἤ ὀργανισμῶν τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας.

Τό Πατριαρχικόν καί Πολυαρχιερατικόν τοῦτο συλλείτουργον ἐτελέσθη ἐν Ὀρθοδόξῳ τάξει καί εὐπρεπείᾳ μετά μέλους παραδοσιακῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, κυρίως εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἑλληνικήν ἀλλά καί ἄλλας γλώσσας καί ἐδηλώθη ἐν αὐτῷ ἡ πλήρης κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐν τοῖς δόγμασι, τῇ παραδόσει καί τῷ κοινῷ Ποτηρίῳ.

Κλῆρος καί λαός, οἱ συμμετέχοντες εἰς τήν τελετήν, ἐχαιρέτισαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννην εἰς τήν παρακειμένην τῷ ἱερῷ ναῷ αἴθουσαν καί ὑπέβαλλον τά σέβη αὐτῶν.

Εἰς τό παρατεθέν εἰς τό ξενοδοχεῖον Bristol γεῦμα, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν συνεχάρησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννην  καί προσέφεραν αὐτῷ τά δῶρα τῶν Ἐκκλησιῶν αὐτῶν.

Ἡ Ἀποστολή τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων προσέφερε τά δῶρα τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἐπέδωσε τόν χαιρετισμόν Αὐτοῦ, ἔχοντα ὡς ἕπεται ἑλληνιστί:

«Μακαριώτατε Θειότατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, κ.κ. Ἰωάννη. Τήν Ὑμετέραν Σεβασμιοπόθητον Ἡμῖν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερίδηστα προσαγορεύομεν.

 Μή δυνηθέντες διά λόγους προσκυνηματικούς καί ποιμαντικούς νά μετάσχωμεν  προσωπικῶς  εἰς τό χαρμόσυνον γεγονός τῆς Ἐνθρονίσεως τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί  περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος εἰς τόν μαρτυρικόν καί ἔνδοξον Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης, χαιρόμεθα ἀποστέλλοντες τήν τιμίαν Ἡμῶν ἀντιπροσωπείαν, ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἡμετέρου ἐν Κύπρῳ ἀντιπροσώπου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τοῦ ἐν Ῥαμάλλᾳ ἡγουμένου Πατριαρχικοῦ Ἡμῶν ἐκπροσώπου Ἀρχιμανδρίτου Γαλακτίωνος.

 Διά τῆς ἀντιπροσωπείας Ἡμῶν ταύτης συγχαίρομεν ἐγκαρδίως τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι, διακριθείσῃ ἐκ νεότητος αὐτῆς εἰς τήν θύραθεν καί τήν κατά Χριστόν παιδείαν, τήν ὀρθοδοξον θεολογίαν καί συγγραφήν καί τήν μοναχικήν βιοτήν, ἐπί τῇ ἐπαξίᾳ ἐκλογῇ καί Ἐνθρονίσει Αὐτῆς καί ἀπό τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ  εὐχόμεθα Αὐτῇ ἐκ μυχίων τήν δύναμιν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθεν διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, ἵνα Αὕτη ὁδηγήσῃ τό σκάφος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ἀτρέπτως, ἀδιασαλεύτως καί ἀσφαλῶς εἰς νομάς σωτηρίους καί φέρῃ μήνυμα καταλλαγῆς, συμφιλιώσεως καί εἰρήνης εἰς τήν χώραν Αὐτῆς καί πέραν ταύτης.

 Ἐπί τούτοις, παρακαλοῦντες Αὐτήν, ὅπως δεχθῇ τά σεμνά ταῦτα δῶρα τῆς ἀγάπης Ἡμῶν, φιλοτεχνηθέντα ὑπό Βηθλεεμιτῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἀσπαζόμεθα Αὐτήν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν.

 Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ  ,βιγ΄  Φεβρουαρίου  β’

 

Τῆς Ὑμετέρας Γερασμίας Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

  ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ’

Πατριάρχης Ἱεροσολύμων»

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder