1

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΣ.

Τό Σάββατον, 23ην Αὐγούστου / 5ην Σεπτεμβρίου 2015, ἔλαβε χώραν ἡ ἄνοδος τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου ἐκ τῆς Γεθσημανῆς εἰς τό Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, τό ἔναντι τῆς Αὐλῆς τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἅμᾳ τῇ ἀπολύσει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος τῆς Γεθσημανῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος ἔλαβε ἐπί τοῦ στήθους αὐτοῦ τήν φυλαχθεῖσαν ἐπί ἐννέα ἡμέρας νοτίως τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί ἡγήθη τῆς Λιτανείας, προπορευομένων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί ἑπομένων ἐντοπίων Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Ἡ λιτανεία διῆλθε πρό τῆς ἐν Γεθσημανῇ Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Ἱ. Μονῆς τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, ἅμᾳ τῇ εἰσόδῳ ἐντός τῶν τειχῶν, Ἱ. Μονῆς τοῦ Πραιτωρίου, φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ, Ἱ. Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους καί Ἱ. Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας μετά στάσεως καί δεήσεως ἐν ἑκάστῃ τῶν Μονῶν τούτων καί ψαλλομένων τῶν ὕμνων «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» καί «ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας» ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, βοηθουμένου ὑπό Ἱεροψαλτῶν καί μοναχῶν.

Δεξιά καί ἀριστερά τῶν ηὐτρεπισμένων δι’ ἀνθέων ὁδῶν ἵσταντο οἱ πιστοί προσκυνοῦντες τήν Εἰκόνα ἅμᾳ τῇ διευλεύσει αὐτῆς.

Εἰς τήν διασταύρωσιν τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ μετ’ αὐτῆς τοῦ Πατριαρχείου, ἐγένετο στάσις, τῶν κωδώνων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κρουομένων, ἐν τῇ ὁποίᾳ στάσει προσεκύνησεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί ὁ ἐξοχώτατος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης.

Συνεχίσασα ἡ λιτανεία, κατέληξεν εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἐκεῖθεν δέ εἰς τό ἔναντι τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετόχιον τῆς Γεθσημανῆς, ἔνθα καί ἐτοποθετήθη ἡ Εἰκών τῆς Θεοτόκου εἰς τήν θέσιν αὐτῆς, ἐπί τοῦ προσκυνηταρίου τοῦ Παρεκκλησίου, φυλάσσουσα τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί πάντας τούς τιμῶντας αὐτῇ Ὀρθοδόξους.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.