1

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΝΥΜΦΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Κυριακήν τῶν Βαϊων, 23ην Μαρτίου/ 5ην Ἀπριλίου 2015, ἑσπέρας 6.15 μ.μ. (θερινήν ὥραν) ἐτελέσθη εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ πρώτη τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Νυμφίου, ὡς Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὡς χοροστατῶν, ἔψαλε δέ ἐν αὐτῇ ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος δεξιά καί ὁ π. Ἰωσήφ ὁ Ἁγιορείτης ἀριστερά, παρηκολούθησαν δέ ἐν κατανύξει προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Οὐκρανίας, Ρουμανίας, πληρώσαντες τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Πρός τούτους καί τούς Ἁγιοταφίτας ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἀπό στήθους ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/iHA5jhtPaH8