1

Η «ΝΕΑ ΣΙΩΝ» ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ, ΜΕΤΑ 14 ΕΤΗ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Μέ πολύ μεγάλην χαράν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, πάντοτε ἀπολαῦον τῆς φιλανθρώπου ἐπιστασίας τοῦ «σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν» Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, φέρει καί πάλιν εἰς τόν ἐπιστημονικόν κόσμον τό ἐνιαύσιον ἐπιστημονικόν αὐτοῦ Περιοδικόν, τήν πασίγνωστον «Νέαν Σιών».

«Νέα Σιών», ἐκδοθεῖσα διά πρώτην φοράν τό ἔτος 1904, ἐξειλίχθη εἰς περιζήτητον διά τάς παλαιστινολογικάς ἐρεύνας σύγγραμμα, τό ὁποῖον ταυτοχρόνως παρηκολούθει τήν παγκόσμιον θρησκευτικήν ἐπικαιρότητα, προέβαλλε δέ τήν ἐπιστημονικήν δραστηριότητα τῶν Ἁγιοταφιτῶν λογίων, ἀλλά καί ἄλλων ἐρευνητῶν, εἰς ἐπιστημονικά θέματα σχετιζόμενα πρός τήν Ἁγίαν Γῆν, παρέθετε δέ καί μελέτας γενικωτέρου ἐνδιαφέροντος, ἀκόμη καί ἀναλύσεις ἀσκητικῶν κειμένων τῶν Ἁγίων ἡμῶν Πατέρων.

Ἡ ἔκδοσις τοῦ περιοδικοῦ διεκόπη δίς, κατά τόν Πρῶτον Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐν ἔτει 1914, μεθ΄ ὅν ἡ Ν. Σ. ἐπανεξεδόθη ἐν ἔτει 1920, καί κατά τό ἔτος 1972, μεθ’ ὅ ἐξεδόθη καί πάλιν τῷ 1979. Ἡ τελευταία ἀναστολή τῶν ἐτῶν 1995-2005 ὑπῆρξεν ἡ μακροτέρα πάντων, ὀφειλομένη εἰς συνδυασμόν διαφόρων λόγων. Πάντως, ἔμελλε καί ἡ ὑπέρβασις αὕτη νά ἐπιφυλαχθῇ διά τόν Πατέρα καί Πατριάρχην ἡμῶν κ.κ. Θεόφιλον Γ΄, μοναδικόν ἔργον τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναμφιβόλως ὑπό τῶν πραγμάτων καταδειχθῆ ἡ ἐπαναφορά τῶν θεσμῶν καί τῶν λειτουργιῶν τῆς ἀρχαιοτέρας Ἐκκλησίας, τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς, εἰς τήν ἁρμόζουσαν αὐτοῖς ἀποστολήν. Ἡ ἐπανέκδοσις τῆς «Νέας Σιών» ἐνισχύει τήν φωνήν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τήν ἐπιβλαβῆ ἀφωνίαν πολλῶν ἐτῶν.

Εὐχαριστῶ θερμῶς μετά Θεόν, ἐν πρώτοις τόν Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην κ.κ. Θεόφιλον, ἐπιδείξαντα ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον διά τήν Ν.Σ., ἀλλά καί τούς Ἐλλογιμωτάτους ἀκαδημαϊκούς ἐπιστήμονας, οἱ ὁποῖοι μᾶς παρέσχον ὁλοθύμως καί τάχιστα τά ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν των · ἐπίσης, τούς ἀξιοτίμους συνεργάτας τῆς Ν.Σ. ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἐπιμελητάς τῆς ἐκτυπώσεως καί διακινήσεως τοῦ Περιοδικοῦ – ἐν οἷς δικαίως τάς γνωστάς ἐκδόσεις «Τό Παλίμψηστον» διά τόν κόπον, τήν ἀρτίαν στοιχειοθεσίαν καί ἀρίστην μεθ’ ἡμῶν συνεργασίαν, ὡς καί τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον Καθηγητήν π. Θεόδωρον Ζήσην διά τήν πολλαπλῆν αὐτοῦ βοήθειαν, λεπτομερής ἀναφορά εἰς τήν ὁποίαν εἶναι ἀδύνατος. Εὐχαριστῶ θερμῶς τόν Πανιερώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον, φερέπονον Ἀρχιγραμματέα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κοινοῦ, διά τήν βοήθειάν του εἰς τήν συλλογήν τοῦ ὑλικοῦ τῶν χρονικῶν τῆς Ν.Σ. .

Ὀφείλω ἐν ταὐτῷ αἴτησιν συγγνώμης διά τήν καθυστέρησιν τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ παρόντος τεύχους, τοῦ ὁποίου τό ἐπιστημονικόν μέρος εἶχεν ἀπαρτισθῇ ἤδη πρό ἑνός ἔτους καί πλέον. Ἡ καθυστέρησις ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς εἰς φόρτον καθηκόντων, μή ἐπιτρεψάντων τήν ὑπό τοῦ Ἀρχισυντάκτου ὁλοκλήρωσιν τῶν ἐκκλησιαστικῶν χρονικῶν τοῦ 2006 ἐνωρίτερον, καθώς εἶχε προγραμματισθῆ.

«Νέα Σιών» εἰς τό νέον αὐτῆς σχῆμα, προσαρμοζόμενον εἰς τήν δέουσαν καλαισθησίαν τῶν συγχρόνων περιοδικῶν, ἔχει ὀργανωθῆ διαφόρως ἐπίσης καί κατά τό περιεχόμενον, ἀκολουθοῦσα τάς κρατούσας τεχνογραφικάς κατευθύνσεις, ὡς πρός τόν πίνακα περιεχομένων, τήν στοιχειοθεσίαν, διαμόρφωσιν σελίδος κ.λπ.

Προὐκρίθη, ὅπως κυκλοφορήσῃ πρῶτον ὁ παρών τόμος τοῦ 2006 καί μετά τοῦτο δύο τόμοι περιλαμβάνοντες τά Χρονικά τῶν ἐτῶν 1995 ἕως 2000, ὑπό τήν φροντίδα τοῦ Ἀρχιεπ. Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, προηγουμένου Διευθυντοῦ. Τά γεγονότα τῶν ἐτῶν 2001 ἕως 2005 καί τῆς μεταβάσεως εἰς τήν παροῦσαν Πατριαρχείαν, θά παρουσιασθοῦν ἀργότερον, ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ συλλογή καί ταξινόμησις τοῦ ὑλικοῦ.

Παρακαλοῦμεν ἐκ μέρους τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ὅπως, διά τῆς συνδρομῆς τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἡ «Νέα Σιών» ἀναλάβῃ καί πάλιν τό ἔργον τῆς ἀναδείξεως τῆς Ἱστορίας τῆς Ἁγίας Γῆς καί τῶν ἀπαραγράπτων ἱερῶν δικαίων τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας.

ngg_shortcode_0_placeholder