1

ΗΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΤΖΕΒΙΤΟΥ.

Ἀπό διετίας καί πλέον περίπου παρέμενε κλειστός ὁ δρόμος πρός τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου καί Ἰωάννου τῶν Χοτζεβιτῶν, λόγῳ ζημιῶν ἐκ βροχοπτώσεων.

Οἱ προσκυνηταί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἠδύναντο νά ἐπισκεφθοῦν αὐτήν, μόνον μέσῳ τῆς ὁδοῦ τῆς διερχομένης διά τῆς πόλεως τῆς Ἱεριχοῦς, γεγονός τό ὁποῖον καί καθίστα τήν διαδρομήν δυσκολωτέραν.

Διά τήν ἐπισκευήν τοῦ συντομωτέρου παραδοσιακοῦ δρόμου ἐνεκρίθη τό ἀπαραίτητον ποσόν παρά τῆς Ἰσραηλινῆς Κυβερνήσεως. Εἰς τοῦτο συνέβαλον κατά πολύ καί αἱ ἐνέργειαι τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων πρός τό Ὑπουργεῖον Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ καί τόν Ἰσραηλινόν στρατόν.

Εἰς τόν τόπον τῶν ἔργων τῶν ἐπισκευῶν ἦλθεν τήν Τρίτην 7ην / 20ήν Ἰουλίου 2010  ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλουμένου.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν οἱ ὑπεύθυνοι τῶν ἐργασιῶν ἐκ μέρους τοῦ Ἰσραηλινοῦ Στρατοῦ κ. Ἴτζικ καί κ. Ἄβη, οἱ ὁποῖοι καί ἐνημέρωσαν Αὐτόν ἐπί τῆς πορείας τοῦ ἀρξαμένου ἔργου.

Ἐντεῦθεν ὁ Μακαριώτατος ἐσυνέχισε καί ἦλθεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοτζεβᾶ, συνοδείᾳ τοῦ ἐκτελοῦντος χρέη ἀναπληρωτοῦ ἡγουμένου καί ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου.

Οὗτος ταῖς συνδρομαῖς τῶν προσκυνητῶν ἐπεσκεύασε καί ἀνεκαίνισε τάς κλίμακας, τό δῶμα καί τά κελλία κάτωθι τοῦ παρεκκλησίου τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ, τά ὑποστάντα σοβαράς ζημίας ἐκ τῆς πτώσεως ἐπ’ αὐτῶν ἀποκοπέντος ὀγκολίθου ἐκ τοῦ ὑπεράνω ὑψουμένου ἀποκρήμνου καί πανυψήλου βράχου.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπέβλεψε τάς τελειωθείσας ἐργασίας καί ἐπῄνεσε τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Χρυσόστομον διά τήν ὑπ’ αὐτοῦ πρόθυμον ἐπιμέλειαν τῶν τῆς Μονῆς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος προσεκύνησεν τό ἱερόν λείψανον τοῦ ὁσίου πατρός Ἰωάννου, τοῦ ἀσκήσαντος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν περί τά μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνος, φυλασσόμενον εἰς λάρνακα ἐντός τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ὀλίγον περιπατοῦντες, περισσότερον δέ ἐπιβαίνοντες εἰς τρακτέρ, ὁδηγούμενον ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, ἀνῆλθον ἐκ τῆς κοιλάδος εἰς τόν τόπον σταθμεύσεως τοῦ αὐτοκινητικοῦ ὀχήματος καί ἥψαντο τῆς ὁδοῦ διά τά Ἱεροσόλυμα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder