1

ΗΜΕΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Ἡμερίς ἀντιπροσώπων ὀρθοδόξου νεολαίας ἐκ πασῶν τῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐπικρατείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων (Ἰορδανίας – Ἰσραήλ – Παλαιστίνης), τῇ προσκλήσει τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄ θά πραγματοποιηθῇ εἰς τήν Μαδηβᾶ τῆς Ἰορδανίας, τήν Παρασκευήν,  7/20ήν Φεβρουαρίου 2009.

Σκοπός τῆς ἡμερίδος ταύτης εἶναι ἡ προσέγγισις τῆς νέας γενεᾶς ὑπό τοῦ Πατριάρχου, οὕτως ὥστε αὕτη νά δραστηριοποιηθῇ καί νά συμμετέχῃ οὐσιαστικῶς καί ἐνεργῶς εἰς τήν μυστηριακήν ζωήν καί λοιπήν δραστηριότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας