1

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Ἱερουσαλήμ,

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010.

Μακαριώτατε,

Παρῆλθε μία 5ετία ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων Σας ἐπὶ τοῦ Θρόνου τῆς Μητρὸς τῶν Ἐκκλησιῶν.Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς δικῆς σας Πατριαρχίας ἱδρύθηκε καὶ ἡ ἡμετέρα Διεύθυνσις τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἀριθμεῖ αἰσίως πέραν τῶν 20 στελεχῶν διεσπαρμένων μὲν σὲ 6 διαφορετικὲς πόλεις, συνεργαζομένων δὲ ἐν ἁρμονίᾳ, μὲ στόχο τὴν ἀξιοπρεπῆ προβολὴ τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου μας διὰ τοῦ διαδικτύου.

Ο κεντρικὸς ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου μας www.jerusalem-patriarchate.info συμφώνως πρὸς τὸ καλωσόρισμα, ποὺ εἶναι ἀναρτημένο σὲ αὐτὸν ἀποσκοπεῖ «εἰς τὴν παρουσίασιν τῶν Ἁγίων ἐκείνων Τόπων, ὃπου ἐδιόδευσαν οἱ ἄχραντοι πόδες τοῦ Κυρίου καὶ τῶν ἀνθρώπων, οἵτινες ἐτάχθησαν φύλακες αὐτῶν». Ὁ ἱστοχῶρος ἱδρύθηκε μὲ ἀπόφαση τῆς ΙΣΤ’ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2006 καὶ λειτούργησε τὴν 1η Ἰουνίου 2007 ἀρχικὰ στὴν Ἑλληνικὴ καὶ στὴν συνέχεια στὴν Ἀγγλικὴ καὶ Ἀραβικὴ γλῶσσα, ἐμπλουτιζόμενος συνεχῶς ἔκτοτε μὲ νέο ὑλικό. Περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων περιγραφὲς καὶ ἱστορικὰ στοιχεῖα περὶ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καθὼς καὶ τὰ πλήρη στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μὲ αὐτά, τὴν διοικητικὴ ὀργάνωση τοῦ Πατριαρχείου καὶ πλῆθος φωτογραφιῶν.

Στὴ συνέχεια, οἰκοδομήθηκε ὁ ἱστοχῶρος τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» www.romiosini.org.gr ὁ ὁποῖος δρᾶ συνεργικὰ μὲ τὸν κεντρικὸ ἱστοχῶρο τοῦ Πατριαρχείου, ἀποσκοπώντας καὶ πάλι στὴν παρουσίαση τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἀνὰ τὸ παγκόσμιο.

Τέλος, τὴν 21η Νοεμβρίου τοῦ παρελθόντος ἔτους ἐνεργοποιήθηκε ἡ Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου μας en.jerusalem-patriarchate.info μέσω τῆς ὁποίας δημοσιοποιεῖται ἡ ἐπικαιρότητα καὶ τὰ ἀνακοινωθέντα τοῦ Πατριαρχείου μας τόσο στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα ὅσο καὶ στὴν Ἀραβικὴ καὶ Ἀγγλική.

Είναι ἀληθὲς τὸ ὅτι τὰ ἀνωτέρω τρία δικτυακὰ ἐγχειρήματα ὀφείλουν τὴν ὕπαρξή τους στὴ δική Σᾶς εὐλογία καὶ προσωπικὴ μέριμνα, ἐξ οὗ καὶ δικαίως Σᾶς ἀποδίδουμε τὰ εὐχαριστήρια καὶ τὰ εὔσημα.

Εἶναι ἐπίσης ἀληθὲς τὸ ὅτι μὲ τὴν προσωπική Σᾶς εὐλογία καὶ στήριξη προχωροῦμε στὴν περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου μας στὸ διαδίκτυο μὲ τρία ἐπιπλέον δικτυακὰ ἐγχειρήματα, ἤτοι τὸ «Ράδιο Ρωμηοσύνη», τὸ «Ρωμηοσύνη TV» καὶ τὴν διακτυακὴ παρουσίαση τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Πατριαρχείου «Νέα Σιὼν». Μέσω τῶν νέων αὐτῶν ἐγχειρημάτων, τὰ ὁποία σὺν Θεῷ θὰ λειτουργήσουν ἐντὸς τοῦ ἑπομένου ἔτους, ἡ λειτουργικὴ ζωὴ τοῦ Πατριαρχείου μας καὶ οἱ λοιπὲς δραστηριότητές του θὰ γίνουν ὁρατὲς μὲ ἀμεσότερο τρόπο τόσο στὸ ποίμνιό του ὅσο καὶ στοὺς φίλους του ἀνὰ τὸ παγκόσμιο.

Ἕνεκεν τῶν ἀνωτέρω, ἐκ μέρους τῶν 20 καὶ πλέον στελεχῶν ποὺ δραστηριοποιοῦνται ὑπὲρ τῆς ἀξιοπρεποῦς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου μας ἀνὰ τὸ παγκόσμιο μέσω τοῦ διαδικτύου, Σᾶς εὔχομαι ὑγεία καὶ μακροημέρευση πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Δρ Χρίστος Θ. Νικολάου

Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ ἐπισήμου ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου

ngg_shortcode_0_placeholder