1

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΩΝ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ

Τήν Πέμπτην, 3/16-7-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ράσα τοῦ νεήλυδος δοκίμου Μαρίνου, ὅστις ὑπηρετεῖ ἤδη ὡς διακονητής εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί γραμματεύς εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς τόν νέον δόκιμον ὑπομονήν καί δύναμιν εἰς τήν μετά ρασοφορίας διακονίαν αὐτοῦ, ὥστε νά φανῇ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τῆς ἀποστολῆς τοῦ ράσου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder