1

ΕΤΕΛΕΙΩΘΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΟΝ ΤΑΦΟΝ

Ἕν τῶν πλέον ἀξιολογωτέρων τελειωθέντων ἔργων εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων τυγχάνει ἡ αἴθουσα τῶν συνεδριάσεων καί τοῦ Ἀρχείου τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀβραάμ, παρά τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τό ἐν λόγῳ οἰκοδομικόν ἔργον ἐτελειώθη ἐν ἔτει 2005, δαπάνῃ τοῦ ἐντιμοτάτου Ἑλληνοαμερικανοῦ προσκυνητοῦ,  κ. Ἀλεξάνδρου Σπανοῦ, μερίμνῃ τοῦ τέως Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου καί νῦν Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί ἀνεδείχθη ἀφ᾽ ἑνός μέν ὡς βιβλιοθήκη τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, ἀφ᾽ ἑτέρου δε ὡς γραφεῖον συνεδριάσεων  τῶν διορισθέντων ἐπιτρόπων διά τήν παρακολούθησιν  τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος ἐν σχέσει μέ τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τούς περί αὐτόν χώρους.

Ἡ  αἴθουσα παρουσιάζει μέγα ἀρχιτεκτονικόν ἐνδιαφέρον, ὡς συνδυάζουσα τά ἀρχιτεκτονικά ρεύματα βυζαντινῶν καί σταυροφόρων. Ἡ ὀροφή της εἶναι δρύϊνος, 14ου αἰῶνος, καί χρησιμοποιεῖται ὡς δάπεδον τοῦ ἄνωθεν αὐτῆς παλαιοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Τό δάπεδον τοῦτο εἶναι τό μοναδικόν διασωθέν ξύλινον δάπεδον εἰς Ἰσραήλ. Ἡ αἴθουσα εἶναι εὐρύχωρος, περιέχει μεγάλον ἀριθμόν βιβλίων καί καθεστωτικῶν ἐγγράφων καί διαθέτει πλήρη ἐξωπλισμένα γραφεῖα διά τήν μελέτην τοῦ Ἀρχείου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Παναγίου Τάφου

ngg_shortcode_0_placeholder