1

ΕΤΕΛΕΙΩΘΗΣΑΝ ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Μετά τήν συνάντησιν τῶν τριῶν Προσκυνηματικῶν Ἐπιτροπῶν, τῶν Ἑλληνορθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἀβραάμ διά τήν συζήτησιν προσκυνηματικῶν θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἡ Α.Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά συνοδείας Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἀφοῦ προσεκύνησεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, ἐπεθεώρησε τήν γενομένην ὑπό τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐργασίαν τῆς ἐγκαταστάσεως νέων λίαν διαφανῶν καί στερεῶν ὑαλοπινάκων ἐπί τοῦ βράχου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί στερεῶν σιδηρῶν ράβδων, ὑποβοηθητικῶν τῆς ἀνόδου τῶν βαθμίδων Αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεθεώρησε τήν γενομένην ἐπισκευήν καί ὁλοκληρωτικήν ἀνακαίνισιν τῶν χώρων ὑγιεινῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως συμφωνίᾳ καί δαπάναις τῶν τριῶν Κοινοτήτων, ἤτοι τῶν Ἑλληνορθοδόξων, Φραγκισκανῶν καί Ἀρμενίων. Τό ἔργον ἤρξατο πρό ἕξ μηνῶν περίπου, κατόπιν πολλῶν δυσκολιῶν καί ἐμποδίων καί ἐτελειώθη ὑπό τοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Ἡ νέα ἀρτία κατασκευή τῶν χώρων ὑγιεινῆς τυγχάνει ἀσυγκρίτως καλλιτέρα τῆς προηγουμένως ἐπικρατούσης χρονίας ἀπαραδέκτου τοιαύτης.

Ἀναμένεται καί ζητεῖται νῦν ὑπό τῶν τριῶν ὡς ἄνω Κοινοτήτων ἡ ἀνάληψις εὐθυνῶν ὑπό τῶν ἁρμοδίων κυβερνητικῶν παραγόντων, ἵνα ἐξασκήσωσιν ἐπιρροήν καί πίεσιν πρός τούς Κόπτας, οἱ ὁποῖοι, ἐν ἀντιθέσει πρός τό ἐπικρατοῦν προσκυνηματικόν καθεστώς, ἀρνοῦνται νά ἐπιτρέψουν τήν ἀπόφραξιν τῆς ἀποχετεύσεως εἰς τόν χῶρον αὐτῶν, μέ ἀποτέλεσμα νά παραμένουν ἐν ἀχρησίᾳ  οἱ ἀρτίως ἐπισκευασμένοι χῶροι ὑγιεινῆς καί νά ὑφίσταται σοβαρόν πρόβλημα, τόσον διά τούς διακονητάς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὅσον καί διά τούς καθ’ ἑκάστην ἀφικνουμένους πολυπληθεῖς προσκυνητάς.

Ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ Παναγίου Τάφου

ngg_shortcode_0_placeholder