1

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν Πέμπτην, 26.06 / 09.07.2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου, κατῆλθεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ὑπεδέχθησαν Αὐτόν ὁ Παρασκευοφύλαξ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰσίδωρος καί οἱ Ναΐται Πατέρες καί μετ’ αὐτῶν καί τοῦ κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ξεναγοῦντος, ἐπεσκέφθη τό εἰς τό βορειοανατολικόν τμῆμα τοῦ Ἑπτακαμάρου εὑρισκόμενον ἀρχαιότατον παρεκκλήσιον τῆς Φυλακῆς τοῦ Κυρίου καί τῆς Λιποθυμίας τῆς Θεοτόκου ὄπισθεν τοῦ παρεκκλησίου τῶν Κλαπῶν. Ἐνταῦθα κατ’ ἀρχαιοτάτην παράδοσιν ἐκρατήθη ὁ Κύριος ἄχρι τῆς ἑτοιμασίας τοῦ σταυροῦ Αὐτοῦ ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο ὑπάρχουν, τόσον εἰς τήν ὀροφήν, ὅσον καί εἰς τό δάπεδον, ἀρχιτεκτονικά στοιχεῖα τῆς Κωνσταντινείου περιόδου καί τῆς ἐποχῆς τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Μοδέστου μετά τήν Περσικήν εἰσβολήν τοῦ 614 μ.Χ. Τά διατηρητέα ταῦτα στοιχεῖα θά ἀναδειχθοῦν καί θά παρουσιασθοῦν καλλίτερον εἰς τήν γινομένην νῦν ἀνακαίνισιν τοῦ παρεκκλησίου, προκειμένου ἵνα τοῦτο ἐξυπηρετήσῃ καλλίτερον λατρευτικάς καί λειτουργικάς ἀνάγκας τῶν πιστῶν. Ἐπί τόπου ἐγένετο συζήτησις ἐπί τῶν τρόπων διαμορφώσεως  τῆς Ἁγίας Τραπέζης καί τῆς Ἁγίας Προθέσεως.

Μετά τοῦτο ἔλαβε χώραν συνάντησις μετά τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συμμετεχόντων εἰς τήν προγραμματισθεῖσαν προσκυνηματικήν ἐκδρομήν τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη», ἡ ὁποια ἔλαβε χώραν εἰς Ἁγίους Τόπους ἀπό 9ης ἕως 13ης Ἰουλίου. Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ἐγένετο συζήτησις ἐπί τοῦ γενομένου τόν παρελθόντα μῆνα συνεδρίου «Ἡ Ρωμηοσύνη διά μέσου τῶν αἰώνων» καί ἐπί τῆς σημασίας τῆς ρωμηοσύνης ὡς τῆς σπονδυλικῆς στήλης τοῦ ἔθνους ἡμῶν. Οὗτοι ἔφερον μεθ’ ἑαυτῶν καί φάρμακα ὡς ἀνθρωπιστικήν βοήθειαν διά τήν Πολυκλινικήν τοῦ Πατριαρχείου «Ἅγιος Βενέδικτος», στεγαζομένην ἐντός τοῦ Πατριαρχείου. Κατά τάς ἑπομένας ἡμέρας οἱ προσκυνηταί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά ἐπισκεφθοῦν τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως εἰς ἱεράν κατανυκτικήν ἀγρυπνίαν, τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκής, εἰς κατανυκτικήν ἱεράν παράκλησιν πρός τόν τιμώμενον Ἅγιον Γεώργιον τόν Τροπαιοφόρον καί εἰς ἄλλα προσκυνήματα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder