1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ἀλκμάνος 10 Ἀθῆναι 11528, τὴλ 210-7247056 fax 210-7247556

e-mail: info@enne.gr  website www.enee.gr

24-28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς ΑΘΜ τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

κ.κ. Θεόφιλου τοῦ Γ’

Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Πατριαρχικὴ Σχολὴ τῆς Σιῶν

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πρόεδρος                :   Κ. Σιτζόγλου

Ἀντιπρόεδρος        :   Ἀ. Παπαδημητρίου

Γραμματέας           :   Ν. Ἀρτέμης

Ταμίας                     :   Μ. Ψωμιάδου

Μέλη                        :   Κ. Βουμβουράκης

Ἰ. Εὐδοκιμίδης

Ν. Τριανταφύλλου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ :

Goldair

Πανεπιστημίου 15, Ἀθήνα 105 64

Τηλ. 210-3274570

Fax 210-3311021 e-mail : congress@goldair.gr

Web site : www.congress.goldair.gr

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

09.00 – 09.15             Ἐγγραφὲς

09.15 – 09.30             Χαιρετισμοί

09.30 – 10.00             Ἀνοσοθεραπείες – Κυτταρικὲς θεραπείες : Σχόλια γιὰ τὴ δυναμική τους στὴν τρέχουσα Ἰατρικὴ

Ἀνοσοθεραπείες στὴ Νευρολογία

Ἰ. Λογοθέτης

Κυτταρικὲς θεραπείες : Σημεῖο συνάντησης τῆς Νευρολογίας  μὲ τὴν Ὀρθοπεδικὴ

Π. Συμεωνίδης

10.00 – 10.30               Νευροανοσολογία

Εἰσαγωγὴ στὴ νευροανοσολογία

Κ. Κυληντηρέας

10.30 –  11.45        Μηχανισμοί ἀπομυελίνωσης – ἐπαναμυελίνωσης  ΠΝΣ καὶ ΚΝΣ

Πειραματικὴ αὐτοάνοση νευρίτιδα

Ἐ. Πελίδου

Ἰώσεις καὶ ἀπομυελίνωση

Μ. Πασχαλίδου

Ἡ διεργασία τῆς ἐπαναμυελινογενέσεως : Διάλογος μεταξὺ τοῦ ἀστροκυττάρου,

τοῦ ὀλιγοδενδροκυττάρου καὶ τοὺ   νευράξονος

Σ. Μπαλογιάννης

Συζήτηση

11.45 – 14.30         Εἰσηγήσεις νέων ἐρευνητῶν σὲ ἀνοσολογικῆς αἰτιολογίας νοσήματα τοῦ ΚΝΣ καὶ ΠΝΣ

Ἡ κινητικὴ τῶν ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμάτων ἔναντι τῆς ἰντερφερόνης β κατὰ τὴ διάρκεια

τῶν ὑποτροπῶν πολλαπλῆς σκλήρυνσης

Β. Γιαντζὴ

Ἐντόπιση ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμάτων ἔναντι ἰντερφερόνης β καὶ ναταλιζουμὰμπ στὸν ὀρὸ

τῶν ἀσθενῶν μὲ πολλαπλὴ σκλήρυνση.

Κ. Πουλατσίδου

Μυασθένεια καὶ κεντρικὸ χολινεργικὸ σύστημα.

Δ. Τσίπτσιος

Ἀνοσολογικὲς ἀπαντήσεις ἀπὸ τὴ χορήγηση στατίνης στὴν πολλαπλὴ σκλήρυνση.

Σ. Ραβανίδης

Ἡ φαγοκυτταρικὴ ἱκανότητα τῆς μικρογλίας ὑπὸ τὴν ἐπίδραση ἀνοσοτροποιητικῶν

παραγόντων (ἰντερφερόνη β, ὀξικὴ γλατιραμέρη, γ-ἀνοσοσφαιρίνη)

Χ. Παπαδημητρίου

Διαφοροποίηση τῶν μεσεγχυματικῶν κυττάρων τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν

I.Kassis

12.45-13.30           Διάλειμμα

Εἰσηγήσεις νέων ἐρευνητῶν σὲ ἀνοσολογικῆς αἰτιολογίας νοσήματα τοῦ ΚΝΣ καὶ ΠΝΣ

In vivo διαφοροποίηση τῶν προγονικῶν κυττάρων τοῦ ΚΝΣ καὶ μεσεγχυματικῶν κυττάρων

τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν στὴν  πειραματικὴ αὐτοάνοση ἐγκεφαλομυελίτιδα.

Ε. Πολυζωίδου

Ὁ ρόλος τῶν κυκλικῶν πεπτιδίων τῆς μυελίνης στὴν πειραματικὴ αὐτοάνοση ἐγκεφαλομυελίτιδα

Μ. Μποζίκη

Ρυθμιστικὰ Τ-λεμφοκύτταρα σὲ ἀσθενεῖς μὲ πολλαπλὴ  σκλήρυνση.

Ν. Δημησιάνος

Κλινικὴ καὶ ἐργαστηριακὴ προσέγγιση παρανεοπλασματικῶν νευρολογικῶν συνδρόμων

Γ. Δερβενούλας

In vitro διαφοροποίηση τῶν προγονικῶν κυττάρων τοῦ ΚΝΣ καὶ μεσεγχυματικῶν κυττάρων

τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν σὲ φλεγμονῶδες περιβάλλον.

Ρ. Λαγουδάκη

Ὁ ρόλος τῶν γαγγλιοζιδίων στὴν Πολλαπλὴ Σκλήρυνση

Ε. Χατζηφιλίππου

Συζήτηση μὲ τοὺς νέους ἐρευνητὲς

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

12.00 – 13.15         Νευροεκφυλιστικές νόσοι – Αὐτοανοσία Ι

Χοληνεργικὸ σύστημα καὶ αὐτοανοσία

Τ. Βrenner

Ἀνίχνευση ἀντισωμάτων ἔναντι τῆς ἀκουαπορίνης

Η. Ovadia

Ὀπτικὴ νευρομυελίτιδα

A.Vaknin

Συζήτηση

13.15 – 14.00         Διάλειμμα

14.00 – 14.00-15.15            Νευροεκφυλιστικές νόσοι II  –   Αὐτοανοσία ΙΙ

Ανοσολογικοί μηχανισμοὶ ν. Prion

Θ. Σκλαβιάδης

Λοιμώξεις Scrapie καὶ ἀπομυελίνωση

R. Gabizon

Τὸ ἐλικοβακτηρίδιο τοῦ πυλωροῦ στὴν ἀπομυελίνωση –  νευροεκφύλιση

Ἰ. Κουντουράς

Συζήτηση

15.15 – 16.15         Διάλειμμα

15.15 -16.15          Αὐτοάνοση ἀπομυελίνωση καὶ νευροεκφύλιση: Παθολογία -Ἀνοσοθεραπεία

Ἀπομυελίνωση- νευροεκφύλιση ἐν τῷ βάθει φαιᾶς οὐσίας στὴν πολλαπλὴ σκλήρυνση

Γ. Δερετζὴ

Σύγχρονα δεδομένα γιὰ ἀνοσοτροποποίηση-νευροπροστασία στὴν πολλαπλὴ σκλήρυνση

D. Karussis

Φαρμακογενετική στὴν πολλαπλὴ σκλήρυνση

Α. Miller

Συζήτηση

20:00                     Επίσημη ὁμιλία τῆς ΑΘΜ τοῦ Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ καὶ Δεξίωση στὴν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

09.30 – 10.45         Νευροεκφυλιστικές νόσοι – Αὐτοανοσία ΙΙΙ

Μελέτη τῆς νευρογλοίας σὲ πειραματικὴ ἰσχαιμία τοῦ  ἐγκεφάλου

Α. Λουρμπόπουλος

Ἀνοσολογικὲς ἀντιδράσεις στὴν ἐγκεφαλικὴ ἰσχαιμία: πειραματικὰ καὶ κλινικὰ δεδομένα

R. Lecker

Ἀνοσολογικοὶ μηχανισμοὶ στὴν τραυματικὴ κάκωση  τοῦ ἐγκεφάλου

Ε. Shohami

Συζήτηση

10.45 – 11.15          Διάλειμμα

11.15 – 12.30         Νευροεκφυλιστικὲς νόσοι – Αὐτοανοσία ΙV

Περιφερικὴ γλουταματεργικὴ δυσλειτουργία στὴν πολλαπλή σκλήρυνση

Ρόμπος

Περιφερικὴ γλουταματεργικὴ δυσλειτουργία στὴ ν. Alzheimer καὶ τὴν πλαγία μυατροφικὴ σκλήρυνση

Κ. Πουλοπούλου

Νόσος Alzheimer καὶ TAUπάθειες: ἐπικοινωνία τοῦ ΚΝΣ μὲ τὸ ἀνοσιακὸ σύστημα

H. Rosenmann

Συζήτηση

12.30 – 13.15         Διάλειμμα

13.15 – 14.30        Κυτταρικὲς θεραπείες

Ἀνοσοτροποποιητικὲς ἰδιότητες τῶν προγονικῶν  κυττάρων τοῦ ΚΝΣ

O. Einstein

Κυτταρικὲς θεραπείες  σὲ νευρολογικὲς παθήσεις

Τ. Ben Hur

Ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα κυτταροθεραπειῶν σὲ αὐτοάνοσες καὶ νευροεκφυλιστικὲς παθήσεις τοῦ ΚΝΣ

Ν. Γρηγοριάδης

Συζήτηση

14.30                   Λήξη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐκδήλωσης