1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἀπό τάς παρελθούσας δεκαετίας ἔχει καθιερωθῆ ὡς ἔθιμον ἐπίσκεψις τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς εἰς τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ τήν παραμονήν ἑκάστου Νέου Πολιτικοῦ Ἔτους.

Ἡ ἐπίσκεψις αὐτή λαμβάνει χώραν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον καί ἀποβλέπει εἰς τήν καλλιέργειαν καλῶν σχέσεων συνεργασίας μεταξύ τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν καί τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν ὁ Πρόεδρος τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἐνδεχομένως καί ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν καί ὁ ὑπουργός Θρησκευμάτων, προσφωνεῖ τούς Χριστιανούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀρχηγούς, ἐξ ὀνόματος δέ τούτων ἀντιφωνεῖ ὁ Ἑλληνορθόδοξος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων.

Τό αὐτό συνέβη καί ἐφέτος. Τήν Δευτέραν, 28ην Δεκεμβρίου 2009, περί τήν 11:00 π.μ., οἱ χριστιανοί Ἐκκλησιαστικοί Ἀρχηγοί μετά μικρᾶς συνοδείας ἕκαστος, ἀνταπεκρίθησαν εἰς τάς ἀποσταλείσας προσκλήσεις καί ἐπεσκέφθησαν τόν Πρόεδρον τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Συμεών Πέρες εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον εἰς τήν περιοχήν Ραχάβια τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ εἰς τήν ἐπίσκεψιν αὐτήν συνωδεύετο ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Γέροντος  Δραγουμάνου Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστοδούλου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, Ἀντιπροέδρου τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας.

Ἡ διοργανωθεῖσα τελετή ὑποδοχῆς περιελάμβανε ἀρχικῶς δεξίωσιν, ἐν συνεχείᾳ δέ προσφώνησιν τοῦ Προέδρου κ. Συμεών Πέρες πρός τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἀρχηγούς, ἔχουσαν περίπου ὡς ἑξῆς:

«Μακαριώτατοι,

Σεβασμιώτατοι,

«Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διά τήν ἀνταπόκρισιν πρός τήν πρόσκλησίν μας. Σᾶς εὐχόμεθα καλά Χριστούγεννα καί εὐτυχισμένον τό Νέον Ἔτος.  Γνωρίζω ὄτι ὑπάρχουν μεταξύ μας διαφοραί, περισσότερα ὅμως εἶναι τά κοινά σημεῖα μεταξύ μας. Παρά τάς διαφοράς μας, ἀτενίζομεν τόν ἴδιον οὐρανόν, πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, ἕνα Κύριον. Τόν Θεόν τῆς ἀγάπης καί ὄχι τῆς βίας. Προσβλέπομεν πρός ἐσᾶς ὡς συνεργάτας τῆς εἰρήνης. Πιστεύομεν ὅτι ἡ εἰρήνη εἶναι ἐγγύτερον  νῦν ἤ πρότερον. Εὐρισκόμεθα εἰς στάδιον ἀνανεώσεως τῶν διαπραγματεύσεων διά τήν εἰρήνην μέ τούς Παλαιστινίους. Ἐλπίζομεν νά μήν ὑπάρξουν δυσάρεστα γεγονότα, τά ὁποῖα θά ἀνακόψουν αὐτάς. Ἐπαναλαμβάνομεν τήν βάσιν τῶν εἰρηνευτικῶν διαπραγματεύσεων, τήν λύσιν δηλαδή τῶν δύο ὁμόρων κρατῶν, τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν Παλαιστινίων ζώντων ἐν ἐλευθερίᾳ, εἰρήνῃ καί ἀσφαλείᾳ. Θέλομεν νά ἐπεκτείνωμεν τάς διαπραγματεύσεις καί μετά τῶν ἄλλων γειτονικῶν ἡμῶν κρατῶν, δηλαδή τῆς Συρίας καί τοῦ Λιβάνου.

Εἰς τό Ἰσραήλ ὑπάρχει μία μεγάλη Μουσουλμανική Κοινότης. Ὑπάρχει ἐπίσης καί μία μικρή Χριστιανική Κοινότης. Θέλομεν δι ὅλας τάς Κοινότητας, τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Χριστιανῶν καί τῶν Δρούζων ἴσα δικαιώματα ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ μελῶν, φυλῆς, καί θρησκεύματος. Ἴσα δικαιώματα εἰς τήν παιδείαν καί τήν κοινωνίαν καί οἰκονομικήν ζωήν.

Προσπαθοῦμεν νά ἀνταποκριθῶμεν εἰς τά αἰτήματά σας. Εἴχομεν τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τό Ἰσραήλ. Νομίζομεν ὅτι ἦτο ἐπιτυχής. Ἦτο ἕνα μήνυμα εἰρήνης.

Τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ προσπαθεῖ νά ἐφαρμόσῃ ὡς ἀρχήν ὅτι ὁ πιστός κάθε θρησκείας θά ἔχῃ τό δικαίωμα τῆς ἐλευθέρας προσβάσεως εἰς τόν ἰδικόν του ἅγιον τόπον μέ ἐγγυημένην τήν ἀσφάλειάν του, τό ὅτι δηλαδή ὁ τόπος αὐτός δέν θά μετατραπῇ εἰς τόπον χρήσεως βίας.

Γνωρίζομεν ὅτι ὑπάρχουν διαιρέσεις μεταξύ ἡμῶν, πιστεύομεν ὅμως ὅτι τό πνεῦμα εἶναι ἀνώτερον τῶν διαιρέσεων».

Σύντομον προσφώνησιν ἀπηύθυνε καί ὁ Ἀναπληρωτής Πρωθυπουργός καί Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ κ. Eli Isai, ἡ ὁποία διελάμβανε περίπου τά ἑξῆς:

«Χαιρόμεθα διά τήν συνάντησιν. Σᾶς εὐχόμεθα καλάς ἑορτάς. Ἡμεῖς κατά τάς ἑορτάς ἡμῶν προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς εἰρήνης. Ἄς προσευχηθῶμεν καί κατά τάς ἑορτάς Σας ὑπέρ τῆς εἰρήνης. Ὁ Θεός μας εἶναι Θεός τῆς εἰρήνης, φέρων εἰρήνην καί ζητῶν τήν συνεργασίαν μας διά τήν εἰρήνην. Ἄς ἐξέλθῃ λοιπόν καί ἀπό τό Μέγαρον τοῦτο μήνυμα εἰρήνης πρός τήν περιοχήν καί πρός ὅλον τόν κόσμον δι ἕν εἰρηνικόν ἔτος 2010».

Ἠκολούθησεν ἡ ἀντιφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου, ἔχουσα ὡς ἕπεται: (βλέπε σύνδεσμο https://en.jerusalem-patriarchate.info/2009/12/28/604/ )