1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην,  30ήν Δεκεμβρίου 2009 /12ην Ἰανουαρίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’,  ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βουλγαρίας κ. Boyko Borissor μετά 30 μελοῦς συνοδείας, ἀποτελουμένης ἐκ τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Οἰκονομίας, Ἐνεργείας καί Ἐμπορίου τῆς Βουλγαρίας κ. Traycho Traykov, μελῶν τοῦ Κοινοβουλίου τῆς Βουλγαρίας, μελῶν τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ Γραφείου, τοῦ Πρέσβεως τῆς Βουλγαρίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Dimiter Tzanchev, μελῶν τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως, ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Νικολάου, ἀντιπροσώπου τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος καί ὑπό τοῦ ἰμάμη Basri Pehlivan, Προέδρου τοῦ Ἀνωτάτου Ἰσλαμικοῦ Κληρικοῦ Συμβουλίου εἰς τήν Βουλγαρίαν.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησεν τόν Πρωθυπουργόν κ. Boyko Borissor ὡς ἕπεται: (βλέπε ἡλεκτρονικόν σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2010/01/12/678/ )

Ἅμα τῷ τέλει τῆς προσφωνήσεως Αὐτοῦ ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Πρωθυπουργόν κεραμεικήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Βηθελεεμιτίσης, εἰκόνα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐκ μαργαριταρορρίζης καί τό βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. Παναγιώτου Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου. Εἰς δέ τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Νικόλαον ὁ Μακαριώτατος προσεφερεν ὡραῖον ἐγκόλπιον καί σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης. Ὁ Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον ἐπίχρυσον ἀντίγραφον ἐξωφύλλου εὐαγγελίου τοῦ 17ου αἰῶνος.

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Boyko Borissor εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν θερμήν ὑποδοχήν καί ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. Προσφωνῶν τόν Μακαριώτατον ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Νικόλαος μετέφερε τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῆς Βουλγαρίας κ.κ. Μαξίμου λέγων: «Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, Μακαριώτατε, διά τήν πρό δεκαετίας ἀποστολήν τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης ὡς καί διά τήν καθ ἕκαστον ἔτος ἀποστολήν τοῦ Ἁγίου Φωτός εἰς τήν χώραν μας. Ζητοῦμεν τάς Πατρικάς καί Πατριαρχικάς Σας εὐχάς καί εὐλογίας καί Σᾶς προσφέρομεν ὡς δεῖγμα ἀγάπης καί σεβασμοῦ αὐτήν τήν μίτρα,  κατεσκευασμένην εἰς Ἑλλάδα, διά νά μᾶς ἐνθυμῆσθε εἰς τάς λειτουργίας Σας».

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησεν  τόν Πρωθυπουργόν διά τά ὡραῖα δῶρα, εἰς δέ τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ἐτόνισε καί πάλιν τήν σημασίαν τῶν Ἱεροσολύμων διά τάς τρεῖς μονοθεϊστικάς θρησκείας καί τούς ὀπαδούς αὐτῶν, δηλ. Ἰουδαίους, Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους. Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον κ. Νικόλαον σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης, εἰς τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην Βησσαρίωνα σταυρόν ἐκ μαργαριταρορρίζης καί εἰς τόν Σεΐχην κ. Basri Pehlivan βιβλίον Κορανίου μέ μαργαριταρένιον κάλλυμα.

Εἰς τούς λοιπούς ἐκπροσώπους τῆς Βουλγαρικῆς Κυβερνήσεως ὁ Μακαριώτατος προσέφερε τό φωτογραφικόν λεύκωμα τῆς κ. Γκάλυ Τιμπόν μέ εἰκόνας ἀπό τάς Ὀρθοδόξους θρησκευτικάς τελετάς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί εἰς τόν ραββῖνον καί τούς λοιπούς συνοδούς τοῦ Πρωθυπουργοῦ μετάλλια τῶν 2000 ἐτῶν χριστιανοσύνης.

Ὁ Μακαριώτατος ἐν συνεχείᾳ ἐτόνισε ὅτι παρακολουθεῖ μετά προσοχῆς τάς ἐξελίξεις προόδου εἰς τήν πολιτικήν καί ἐκκλησιαστικήν ζωήν τῆς Βουλγαρίας. «Προσκυνηταί ἔρχονται ἐκ Βουλγαρίας», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «σημεῖον ὄντως ἐνθαρρυντικόν δι Ἡμᾶς ἐνταῦθα. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων εἶναι πνευματική καί φυσική κληρονομία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. Τό Πατριαρχεῖον εἶναι ὁ ἐγγυητής τῆς Χριστιανικῆς ὀντότητος καί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ὡρισμένα τῶν ὁποίων τυγχάνουν ἀντικείμενα κοινοῦ σεβασμοῦ ἀπό τούς ὀπαδούς τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ὡς ὁ Ναός τοῦ Σολομῶντος. Προσκυνηταί ἀφικνοῦνται ἐκ χωρῶν, εἰς τάς ὁποίας πρίν εἶχον ἐγκαθιδρυθῆ ἀθεϊστικά καθεστῶτα».

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε νά διαβιβασθοῦν αἱ εὐχαί Αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάχην Βουλγαρίας κ.κ. Μάξιμον. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν συνέντευξιν τύπου εἰς τό βουλγαρικόν τηλεοπτικόν δίκτυον.

Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ὁ Πρωθυπουργός ἀνέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον περί λίαν προσεχοῦς συναντήσεως Αὐτοῦ μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Γεωργίου Παπανδρέου, διά τήν ἄνοιξιν εἰδικῆς ἀνοικτῆς συνοριακῆς γραμμῆς μεταξύ Ἑλλάδος καί Βουλγαρίας εἰς τήν περιοχήν τοῦ Νομοῦ Ξάνθης.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Πρωθυπουργός καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν, τό Ἱερόν Κουβούκλιον, τό Καθολικόν, τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τό Σκευοφυλάκιον, ὅπου ἐγένοντο δεκτοί ὑπό τοῦ Παρασκευοφύλακος καί ἡγουμένου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰσιδώρου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder