1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 23ης Ἀπριλίου /6ης Μαΐου 2010, εὐθύς μετά τόν ἑορτασμόν τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου  τοῦ τροπαιοφόρου εἰς τήν κώμην Μπετζαλλᾶ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς κ. Μάριον Γκαρογιάν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῇ εὐχαρίστῳ ταύτῃ συγκυρίᾳ  ἐκαλωσώρισε τόν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς καί ὡμίλησεν εἰς αὐτόν περί τῆς ἱστορίας καί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου, θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ, κοινωνικοῦ και εἰρηνευτικοῦ.

Ὁ κ. Γκαρογιάν διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον περί τῶν ἀγαθῶν διαθέσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας νά συμπαρίσταται πάντοτε ἐμπράκτως εἰς τήν Ἐκκλησίαν  ὄχι μόνον εἰς τήν Κύπρον, ἀλλά ὁπουδήποτε. Τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ κ. Γκαρογιάν εἶχε προσκυνήσει εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Πρός τό τέλος τῆς ἐπισκέψεως ὁ κ. Γκαρογιάν πρροσέφερεν εἰς τόν Μακαριώτατον συμβολικόν ἀσημένιον δῶρον μέ παράστασιν τοῦ «Καραβιοῦ τῆς Κερύνειας». Ὁ Μακαριώτατος προσέφερε εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Βουλῆς μαργαριταρένιαν ἀχιβάδαν μέ τήν παράστασιν τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί βιβλίον τῶν θησαυρῶν τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου τοῦ καθηγητοῦ κ. Βοκοτοπούλου.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί τοῦ ἱεροδιακόνου π. Ἀθανασίου ἐτίμησε τόν Πρόεδρον εἰς δεξίωσιν παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας πρός τιμήν αὐτοῦ τό ἑσπέρας εἰς τό ξενοδοχεῖον King David.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder