1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΠΑΤΟΥΜΙ ΚΑΙ ΛΑΖΙΚΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 30ήν Μαΐου /12ην Ἰουνίου 2010, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον ὁ Μητροπολίτης Μπατούμι καί Λαζικῆς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας κ. Δημήτριος μετά συνοδείας ἀνωτάτων Κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων προσκυνητῶν ἐκ Γεωργίας. Ὁ Μητροπολίτης ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ διά τήν συνάντησιν καί πάλιν μέ τόν Μακαριώτατον, μετά τήν λειτουργίαν τήν ὁποίαν εἶχον τελέσει κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Σάββα, τόν παρελθόντα μῆνα Δεκέμβριον εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν.

Ὁ Μητροπολίτης Δημήτριος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον πρόσκλησιν τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας διά συμμετοχήν Αὐτοῦ ἤ ἐκπροσώπου Αὐτοῦ εἰς τούς ἑορτασμούς τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας διά τήν συμπλήρωσιν τῶν 1000 ἐτῶν τῆς ἱδρύσεως  τοῦ Πατριαρχικοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Σβετιτσχοβέλι τῆς πόλεως Μτσχέτα, ναοῦ ἱστορικοῦ διά τήν ὀρθόδοξον πίστιν τῶν Γεωργιανῶν.

Ὁ Μακαριώτατος εὐχαριστῶν, εἶπεν ὅτι θά μετάσχῃ ὁ Ἴδιος προσωπικῶς ἤ δι’ ἀντιπροσώπου, εἰς ἥν περίπτωσιν κωλύεται. Ὁ Μακαριώτατος ἐπίσης εἶπε ὅτι ἀναγνωρίζει τό ρόλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας εἰς τά ἐθνικά θέματα καί τήν συμβολήν αὐτῆς εἰς τήν ὑπέρβασιν ἐθνικῶν κρίσεων. Ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν εἰς τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Μπατούμι Δημήτριον καί τήν συνοδείαν του τό μετάλλιον των 2000 ἐτῶν Χριστιανοσύνης τοῦ Πατριαρχείου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου διά τά εἰκονογραφημένα χειρόγραφα τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου. Κατόπιν ὁ Μητροπολίτης μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ ἀνεχώρησε διά τήν προσκύνησιν εἰς τόν ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder