1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 22αν Ἰουνίου 2016 ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος ἐδέχθη εἰς τήν Πατριαρχικήν αἴθουσαν τόν παρεπιδημοῦντα Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον μεθ’ ὁμάδος προσκυνητῶν.

Τόν Μητροπολίτην καί τούς προσκυνητάς ἐκαλωσώρισεν ἐνθέρμως ὁ Σεβασμιώτατος, μεταφέρων τάς εὐχάς τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, εὑρισκομένου εἰς τήν ἐν Κρήτῃ Ἁγίαν και Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἐν συνεχείᾳ ἐτόνισεν τήν σημασίαν τοῦ Προσκυνήματος αὐτῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐν συνεχείᾳ ὡμίλησεν διά βραχέων ὁ Μητροπολίτης Ἱουστῖνος, εὐχαριστῶν τόν Σεβασμιώτατον Ἡσύχιον διά τήν ἀγάπην αὐτοῦ καί τονίζων τήν γνωστήν καί δεδομένην ἰδικήν του ἀγάπην καί τῶν προσκυνητῶν διά τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.

Ἐπί τούτοις, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος προσέφερεν εἰς τόν Μητροπολίτην Ἱουστῖνον ἀρχιερατικόν ἐγκόλπιον ἐπ’εὐκαιρίᾳ καί τῆς ἐπετείου τῆς ἐνθρονίσεως αὐτοῦ καί εἰς τούς προσκυνητάς ἐπέδωσεν Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας καί κατευώδωσεν αὐτούς διά τήν συνέχισιν τοῦ προσκυνήματος αὐτῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/9UQaglnRZEQ