1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰανουαρίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀθήνας συνάντησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’ μετά τοῦ Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Σπυρίδωνος Κουβέλη.

Διά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος ἀφίχθη ἀπό τῆς Τετάρτης 14ης /27ης Ἰανουαρίου 2010, διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς ἑταιρείας Aegean εἰς τό ἀεροδόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος», ἔνθα καί ἐγένετο Αὐτῷ θερμή ὑποδοχή ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Κυρίλλου Μητσιακούλη καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ, τοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμιανοῦ, τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Ἐθιμοτυπίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Κυριάκου Ἀμοιρίδου, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Πρέσβεως κ. Χριστοδούλου Λάζαρη μετά τιμητικοῦ Στρατιωτικοῦ Ἁγήματος.

Ὁ Μακαριώτατος διέμεινεν ὡς φιλοξενούμενος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν εἰς τό ξενοδοχεῖον King George εἰς τήν πλατεῖαν τοῦ Συντάγματος.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως τοῦ Πατριαρχείου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἀθήνας Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμιανοῦ, τοῦ Πανοσιωτάτου  Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου, ἡγουμένου ἐν Φχές τῆς Ἰορδανίας καί Ἀντιπροέδρου τῶν Οἰκονομικῶν καί τῶν νομικῶν συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀθήνας κ. Βαρβάρας Δημητριάδου καί κ. Βασιλείου Κατσιώτη.

Τόν Μακαριώτατον καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ὑπεδέχθη ἐγκαρδίως ὁ Ὑφυπουργός κ. Σπυρίδων Κουβέλης μετά τῆς Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ γραφείου αὐτοῦ κ. Μαρίας Θεοφίλη καί ἄλλων μελῶν τοῦ προσωπικοῦ. Εἰς τήν συνάντησιν ἦτο παρών καί ὁ Διευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος Πρέσβυς, κ. Χριστόδουλος Λάζαρης.

Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐνημέρωσε τόν κ. Ὑφυπουργόν ἐπί τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτιστικοῦ καί εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν διά μέσου τῶν αἰώνων καί εἰδικώτερον σήμερον εἰς τήν συγκυρίαν, κατά τήν ὁποίαν ἡ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου εὑρίσκεται ὑπό τρεῖς πολιτικάς ἐπικρατείας, δηλ. τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, τά συμφέροντα τῶν ὁποίων εἶναι συνήθως ἀντικρουόμενα. Τό Πατριαρχεῖον, ὡς ὁ ἀρχαιότερος θρησκευτικός ὀργανισμός εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καλεῖται διά τοῦ ὅλου τρόπου τῆς ζωῆς καί τῆς ὀργανώσεως αὐτοῦ, ἀλλά κυρίως καί διά τῆς ἡγετικῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό «Συμβούλιον τῶν Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς» / “Council of the Religious Institutions of the Holy Land”, τό ὁποῖον ὑποστηρίζεται ὑπό τῆς Washington καί Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νά διαδραματίσῃ σημαίνοντα ρόλον εἰς τόν προσκυνηματικόν τομέα, ἀλλά καί εἰς τήν εἰρηνευτικήν προσπάθειαν εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν.

«Ἰδιαιτέραν σημασίαν ἀποδίδει τό Πατριαρχεῖον εἰς τήν Παιδείαν», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «καί διά τοῦτο διατηρεῖ ἰδίαις δαπάναις κοινοτικά σχολεῖα, εἰς τά ὁποῖα φοιτοῦν μαθηταί Χριστιανοί καί Μουσουλμᾶνοι καί εἰς τά ὁποῖα παρέχεται παιδεία ποιότητος καί καλλιεργεῖται πνεῦμα θρησκευτικῆς συνυπάρξεως καί συμβιώσεως». «Πέραν τῶν ἄλλων σχολείων, τά ὁποῖα ἀπό πρίν διετήρει τό Πατριαρχεῖον», ἐξήγησεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν κύριον Ὑφυπουργόν, «ἔχει ἀρχίσει τήν ἀνέγερσιν σχολείου εἰς Μπετζάλλαν, ἐπιχορηγηθέντος ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως διά διακόσια πεντήκοντα χιλιάδας USD (250.000 $) καί ἀναμένοντος τήν συνέχισιν ἀνεγέρσεως αὐτοῦ διά τῆς συνεχίσεως τῆς διακοπείσης χρηματικῆς ἐπιχορηγήσεως».

«Τό Πατριαρχεῖον ἐπίσης ἔχει θέσει τό θεμέλιον λίθον σχολείου διά τήν Κοινότητα τῆς Ναζαρέτ καί θά ἀρχίσῃ προσεχῶς τήν ἀνέγερσιν σχολείου διά τήν κώμην τοῦ Μπιρζέτ πλησίον τῆς Ραμάλλας, διά δωρεᾶς δύο καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίων Εὑρώ (2.500.000 €), τήν ὁποίαν ἀπέκτησε παρά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας δι’ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως εἰς τήν συντήρησιν τῶν σχολείων αὐτοῦ καί διά τῆς ἐπαναχορηγήσεως τῶν διακοπεισῶν ὑποτροφιῶν παρά τῆς Ἑλλάδος εἰς τά τέκνα τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου, τά διαβιοῦντα εἰς τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ».

«Πρωτίστως βεβαίως, τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ τήν βοήθειαν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας, διά τῆς ἀποσπάσεως ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διά νά διδάξουν εἰς τήν Ἱερατικήν Σχολήν εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἀπό τήν ὁποίαν ἀποφοιτοῦν οἱ μελλοντικοί Ἁγιοταφῖται».

«Διά τήν συντήρησιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῶν μοναστηριῶν αὐτοῦ καί τῶν σχολείων τό Πατριαρχεῖον δαπανᾷ ποσά, τά ὁποῖα ἀντλεῖ ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς περιουσίας αὐτοῦ καί ἐκ τῶν δωρεῶν τῶν συνεχῶς ἀφικνουμένων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν προσκυνητῶν. Διά τόν σκοπόν τοῦτον τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνάγκην ἀξιοποιήσεως τῆς ἐν πολλοῖς ἀναξιοποιήτου περιουσίας αὐτοῦ. Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς ἀνήκει καί ἡ πρόσφατος ἐνοικίασις τῆς γῆς τοῦ Πατριαρχείου, ἐκτάσεως ἑβδομήκοντα (70) στρεμμάτων περίπου, εἰς τήν περιοχήν Ταλπιότ παρά τήν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιού εἰς τήν νότιον Νέαν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, διά τήν ὁποίαν μεμονωμένα μέλη τοῦ ποιμνίου ἡμῶν διεμαρτυρήθησαν κατά τήν ἐπίσημον εἴσοδον τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν αὐλήν τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τήν παραμονήν τῶν ἐφετινῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ, δημιουργοῦντα δυσάρεστον εἰκόνα κατά τήν τέλεσιν τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἀλήθεια ἐπί τοῦ θέματος τούτου εἶναι ὅτι τήν γῆν ταύτην ἐνοικίασεν ἄνευ Συνοδικῆς ἀποφάσεως ὁ πρῴην Πατριάρχης Εἰρηναῖος εἰς τόν οἰκονομικόν σύμβουλον αὐτοῦ καί διαχειριστήν, ἀποδράσαντα, κ. Νικόλαον Παπαδήμαν καί εἰς δύο ἄλλους ἐν συνεχείᾳ, τόν κ. Τζαράϊσε ἐκ Ναζαρέτ καί τόν κ. Μπαράνσκυ ἐκ Ρένε. Ἡ Δημαρχία Ἱεροσολύμων ἐπίσης ἔχει ἀνακηρύξει τήν ἔκτασιν ταύτην ὡς πρασίνην ζώνην (Greenland) μέ σχέδιον ἀναπτύξεως διά πάρκα καί σταθμούς αὐτοκινήτων (parking)».

«Τό Πατριαρχεῖον συνῆψε, κατόπιν Συνοδικῆς ἀποφάσεως, συμβόλαιον ἀξιοποιήσεως τῆς περιουσίας αὐτῆς μετά Ἰσραηλινῆς ἑταιρείας. Βάσει τῶν ὅρων τῆς συμφωνίας αὐτῆς, ἡ ἑταιρεία ἀναλαμβάνει ἰδίαις δαπάναις νά ἀπεμπλέξῃ τήν ἔκτασιν αὐτήν ἐξ ὅλων τῶν παρανόμων συμβολαιογραφικῶν καί Δημαρχιακῶν περιπεπλεγμένων καταστάσεων αὐτῆς, μετά δέ τοῦτο νά ἀνεγείρῃ ἑπτακοσίας (700) κατοικίας, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκατόν (100)  θά ἀνήκουν εἰς τό Πατριαρχεῖον. Τό Πατριαρχεῖον ἔλαβεν ὑπ’ ὄψιν τάς ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας καί μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί ἐζήτησε ἀπό τήν ἑταιρείαν νά ἔχῃ τό δικαίωμα εἰς τήν περίπτωσιν, κατά τήν ὁποίαν θά ἔχῃ ἐπιτυχῆ ἔκβασιν ἡ συμφωνία καί θά ἀνεγερθοῦν διαμερίσματα, νά ἀγοράσῃ πέραν τῶν ἀναλογούντων αὐτῷ καί νά τά διαθέσῃ μέ  τό ἀντίτιμον αὐτῶν εἰς μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ».

«Τό Πατριαρχεῖον κατώρθωσε ἐν τῷ μεταξύ καί ἐπαναπέκτησε δικαστικῶς τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἐπί τῆς εἰρημένης γῆς».

«Ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν ἐγείρει ἤδη δίκας αἱ Ἰσραηλιναί ἑταιρεῖαι, μετά τῶν ὁποίων ἔχουν συμβληθῆ οἱ ἐκ Ναζαρέτ κ. Τζαράϊσε καί ἐκ Ρένε κ. Μπαράνσκυ».

«Ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου ἔχουν ἐγείρει δίκας καί αἱ παράκτιοι ἑταιρεῖαι, εἰς τάς ὁποίας ἐνοικίασεν ὁ πρῴην Πατριάρχης Εἰρηναῖος τά ξενοδοχεῖα τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ. Τό Πατριαρχεῖον ἔχει δαπανήσει διά τάς δίκας αὐτάς ἕν καί ἥμισυ ἑκατομμύρια δολλάρια USD (1.500.000 $), προκειμένου νά διασῴσῃ τήν ἀπό πλευρᾶς ἰδιοκτησίας καί ἱστορίας μεγάλης σημασίας περιουσίαν  ταύτην. Τό Πατριαρχεῖον πέραν τοῦ ποσοῦ τῶν τεσσάρων καί ἡμίσεος ἑκατομμυρίων Εὑρώ (4.500.000 €), τά ὁποῖα ἔλαβε πρό τριετίας παρά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐξεῦρε καί κατέβαλε τό ὑπόλοιπον τοῦ ποσοῦ μέχρι τά ἐννέα ἑκατομμύρια  USD (9.000.000 $), τό ὁποῖον εἶχε ἐπιβληθῆ ὡς πρόστιμον δικαστικόν εἰς αὐτό, λόγῳ λανθασμένων χειρισμῶν αὐτοῦ εἰς τάς συναφθείσας συμφωνίας ἀξιοποιήσεως ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου τῆς γῆς τοῦ Προσκυνήματος τοῦ Ἀμποῦ- Τόρ ἤ Ἁγίου Μοδέστου καί ἀπέτρεψε οὕτω τήν ἐπαπειλουμένην κατάσχεσιν τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τόν τόπον τοῦτον καί ἀλλαχοῦ».

«Εἰς ὅλα ταῦτα τό Πατριαρχεῖον προσπαθεῖ καί ἀνταπεξέρχεται ἰδίαις δαπάναις, χωρίς νά ἐπιβαρύνῃ τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν. Ζητεῖ ὅμως τήν ἐπανέναρξιν τῆς ἀναλήψεως  τῶν διακοπεισῶν οἰκονομικῶν ἐπιχορηγήσεων τῆς ἀνακαινίσεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τήν ἐπαύξησιν τοῦ ἅπαξ μόνον τοῦ ἔτους χορηγουμένου ἐπιδόματος ὑπ’ αὐτῆς εἰς τούς Ἁγιοταφίτας Πατέρας καί τόν ἔγγαμον Ἀραβόφωνον κλῆρον».

Ὁ Μακαριώτατος ἐζήτησε τήν κατανόησιν τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί εἰς τό θέμα τῆς τροποποιουμένης νῦν Νομοθεσίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν φορολόγησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας (ΕΤΑΚ). Ὡς διαλαμβάνεται καί εἰς προηγηθεῖσαν ἤδη εἰδικήν ἐπιστολήν τῆς Α.Θ.Μ. πρός τόν Ὑπουργόν Οἰκονομικῶν κ. Παπακωνσταντίνου, τό Πατριαρχεῖον ζητεῖ εἰς ὁποιανδήποτε ἐξέλιξιν νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν σοβαρῶς αἱ εἰδικαί παράμετροι τοῦ Πατριαρχείου, αἱ προεκτάσεις δηλαδή τάς ὁποίας θά ἔχουν αἱ εἰς Ἑλλάδα μή εὐνοϊκαί φορολογικαί ἀλλαγαί ἐπί τῆς περιουσίας αὐτοῦ εἰς τάς χώρας τῆς Ἰορδανίας, Ἰσραήλ καί Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας, αἱ ὁποῖαι παρέχουν εἰδικά προνόμια εἰς τήν περιουσίαν τοῦ Πατριαρχείου, λόγῳ τῆς ἀρχαιότητος καί τοῦ ἔργου αὐτοῦ.

Τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἐκτείνεται σήμερον καί εἰς τάς ἐσχατιάς τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ ἕως τό Ἑμιρᾶτον  τοῦ Κατάρ. Εἰς τοῦτο πρῶτον  τό Πατριαρχεῖον ἀνήγειρε Ναόν μέ Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον ἐκεῖ τόν Ἁγιοταφίτην Ἀρχιμανδρίτην π. Μακάριον, ὁ ὁποῖος προσφάτως μετέβη καί ἐτέλεσε λειτουργίαν διά τήν Σερβικήν μειονότητα εἰς τήν πόλιν Μοσκάτ τοῦ Ὀμμάν καί ὁ ὁποῖος συνήντησεν εἰς Ντόχαν τόν Ὑφυπουργόν κ. Σπυρίδωνα Κουβέλην κατά τήν ἐπίσκεψίν αὐτοῦ ἐκεῖ.

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Κοινότητα τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων -Μπετσαχούρ, ὡρισμένα μέλη τῆς ὁποίας μετέσχον εἰς τήν ἐναντίον τοῦ Πατριαρχείου διαμαρτυρίαν κατά τήν παραμονήν τῶν Χριστουγέννων, τό Πατριαρχεῖον παρεχώρησε εἰς αὐτήν ἤδη ἀπό τῶν ἡμερῶν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου γῆν ἐκτάσεως (20)  στρεμμάτων εἰς τήν περιοχήν τοῦ παρακειμένου κτήματος τοῦ Πύργου τοῦ Ἁγίου Σάββα καί ἀνήγειρε συνοικισμόν, εἰς τόν ὁποῖον ἀγοράζουν ἤδη κατοικίας καί κατοικοῦν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.  Μέχρι σήμερον τό Πατριαρχεῖον δέν εἰσέπραξεν οὔτε ὀβολόν τινα ἐκ τοῦ συμβολικοῦ ἐνοικίου, τοῦ προβλεπομένου εἰς τήν συμφωνίαν χορηγήσεως τῆς ἐκτάσεως ταύτης.

Παρά ταῦτα, εἰς τήν αὐτήν περιοχήν τό Πατριαρχεῖον προσφάτως μόλις ἐξεχώρησεν εἰς τήν Κοινότητα αὐτήν τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων/ Μπετσαχούρ τεμάχιον γῆς ἐκτάσεως πέντε (5) στρεμμάτων διά τήν κατασκευήν νέου Κοιμητηρίου ἄνευ οὐδεμιᾶς οἰκονομικῆς εἰσπράξεως ἀντ’ αὐτοῦ, διατηρουμένης μόνον τῆς ἰδιοκτησίας αὐτοῦ.

Παρά τάς δωρεάς ταύτας, οἱ ἔχοντες τήν εὐθύνην διαχειρίσεως τοῦ ὡς ἄνω συνοικισμοῦ προέβαλον ἀνυπέρβλητα πολλάκις ἐμπόδια εἰς τούς ἀνεγείροντας ἰδίαις δαπάναις αὐτῶν τεῖχος περιφράξεως τοῦ κτήματος Ἁγιοσαββίτας Πατέρας, οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ πρῶτοι ἀγορασταί τοῦ κτήματος αὐτοῦ, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάββα μακαριστοῦ Ἱερομονάχου Ἰωάσαφ (1845 -1874).

«Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν διεκδικουμένην ὑπό τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου ἡμῶν λειτουργίαν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀποταθῆ δι’ ἐπιστολῆς αὐτοῦ πρός τήν Ἰορδανικήν Κυβέρνησιν καί ἔχει ζητήσει τήν ἐπικύρωσιν τῆς τετραμελοῦς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά κινήσῃ τήν ὅλην διαδικασίαν λειτουργίας τῶν τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, δέν ἔχει λάβει ὅμως μέχρι σήμερον ἀπάντησιν ἐπ’ αὐτοῦ, προφανῶς λόγῳ ἀλλαγῆς τῶν πολιτικῶν δεδομένων μετά τό 1967, τά ὁποῖα ὡς εἶναι εὐνόητον δέν προβλέπονται ὑπό τοῦ ὁρίζοντος τά τοῦ Μεικτοῦ Συμβουλίου, Ἰορδανικοῦ Νόμου τοῦ Πατριαρχείου τοῦ 1958».

«Ἡ θέσις καί ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου»,  ἐξήγησεν ὁ Μακαριώτατος, «ἐκτιμῶνται δεόντως ἀπό τάς Κυβερνήσεις τοῦ Ἰσραήλ, τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας. Ἡ Ἰορδανία προσφάτως ἐπέμενεν ἀμετακλήτως εἰς τό νά προΐσταται ὁ Ἕλλην Πατριάρχης Ἱεροσολύμων τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἰορδανίαν».

Ὁ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Κουβέλης ἤκουσε μετά μεγάλης προσοχῆς καί ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τάς ἀπόψεις καί τάς θέσεις τοῦ Μακαριωτάτου ἐπί τῶν θεμάτων καί προβλημάτων τοῦ Πατριαρχείου καί εἶπεν ὅτι εἶχεν ἀνάγκην νά ἀκούσῃ ταύτας, προκειμένου νά ἐνημερωθῇ ἀμφοτέρωθεν, καθότι ἐπί τούτων καί κυρίως ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐνοικιάσεως τῆς γῆς εἰς Ταλπιότ εἶχε δεχθῆ Ἐπιτροπήν Παλαιστινίων Ὀρθοδόξων, πρός τούς ὁποίους εἶχεν εἴπει ὅτι ἀκούει μέν αὐτούς, ἀναμένει ὅμως νά ἀκούσῃ καί τάς ἀπόψεις τοῦ Πατριαρχείου καί ὅτι συμφέρει τό ἀραβόφωνον ποίμνιον νά ὑπάρχῃ δι’ αὐτούς ἕν Πατριαρχεῖον δυνατόν καί ὄχι ἀποδυναμούμενον ὑπό ἐνεργειῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ.

Μετά τήν λῆξιν τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὁ Μακαριώτατος εἶχε τόν ἐλεύθερον χρόνον νά δεχθῇ εἰς τό ξενοδοχεῖον King George, ὅπου διέμενε, τόν ἀρχηγόν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν, μετά τοῦ κ. πρῴην Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ν.Δ. κ. Παναγιώτου Σκανδαλάκη. Τόν κ. Σαμαρᾶν, ἐρωτήσαντα, ἐνημέρωσεν ὁ Μακαριώτατος ἐπί τῆς ἐπικρατούσης νῦν ἐσωτερικῆς ἡσυχίας  εἰς τούς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου μετά τήν πρόσφατον κρίσιν αὐτοῦ, τήν ὁποίαν -δόξα τῷ Θεῷ- ἐπιτυχῶς ὑπερέβη διά τῆς γενναιότητος καί ὁμοψυχίας τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.  Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη τῷ κ. Σαμαρᾷ πᾶσαν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν εἰς τήν ὑψηλήν ἀποστολήν αὐτοῦ, ὁ δέ κ. Σαμαρᾶς διεβεβαίωσε τόν Μακαριώτατον περί τοῦ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ διά συμπαράστασιν εἰς οἱονδήποτε πρόβλημα τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως ἐδέχθη κατά τόν ἐλεύθερον μεσημβρινόν χρόνον Αὐτοῦ τόν καθηγητήν τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καί Ἐθνολογίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Βαρβούνην, ἐκπονήσαντα δωρεάν ὁδηγόν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τόν καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Σπυρίδωνα Τσιτσῖγκον, μέλος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ τοῦ Πατριαρχείου «Νέα Σιών».

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἡμέρας ταύτης, Πέμπτης 15ης/28ης Ἰανουαρίου 2010, ὁ Ὑφυπουργός κ. Κουβέλης παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ εἰς τό κτίριον τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Εἰς τό γεῦμα τοῦτο ἦτο προσκεκλημένος καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος  Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τοῦ Ἀρχιγραμματέως, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Κυρίλλου Μιτσιακούλη καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ.

Ἐκ τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος παρέστη  ὁ πρῴην Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί νῦν Σύμβουλος παρά τῷ Ὑφυπουργῷ κ. Κουβέλῃ, κ. Θεμιστοκλῆς Διμήδης, ὁ κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, Διευθυντής τοῦ Τμήματος τῆς Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν, ἡ Γενική Διευθύντρια τοῦ γραφείου τοῦ κ. Κουβέλη κ. Μαρία Θεοφίλη καί ὁ Ὑποδιευθυντής τοῦ Τμήματος Ἐθιμοτυπίας κ. Κυριᾶκος Ἀμοιρίδης. Εἰς τό παρατεθέν τοῦτο τιμητικόν γεῦμα ἐδόθη εὐκαιρία περαιτέρω λεπτομερεστέρας συζητήσεως ἐπί τῶν ἐκτεθέντων κατά τήν πρωϊνήν συνάντησιν θεμάτων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ὑπουργεῖον.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά ἐπισκεφθῇ τήν Ἐξαρχίαν τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Πλάκαν καί νά ἔχῃ ἐνημέρωσιν ὑπό τοῦ Ἐξάρχου Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ καί τῶν νομικῶν συμβούλων τοῦ Πατριαρχείου κ. Βασιλείου Κατσιώτη, φοροτεχνικοῦ, καί τῆς δικηγόρου κ. Βαρβάρας Δημητριάδου ἐπί τῆς καταστάσεως τῆς ἐν Ἑλλάδι περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἀποδοτικῆς ἀξιοποιήσεως αὐτῆς ἐν ὄψει μάλιστα τῶν ἀναφαινομένων νέων φορολογικῶν ἐξελίξεων.

Ἐνταῦθα ἐχαιρέτισαν τόν Μακαριώτατον οἱ Ἁγιοταφῖται ἱερεῖς καί ἄλλοι ἐφημέριοι τῶν ἐν Ἀθήναις Μετοχίων Ἐκκλησιῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἄλλοι πιστοί Χριστιανοί, φίλοι τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Παναγίου Τάφου ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα εἶχε συνάντησιν μετά τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου. Μετ’ Αὐτοῦ εἶχε συζήτησιν ἐπί τῶν δυνατοτήτων συνεργασίας τῶν δύο Ἐκκλησιῶν καί κυρίως ἐπί τῶν δυνατοτήτων βοηθείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά τῆς παροχῆς κατασκηνώσεως διά νέους, μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ καί τῆς μεταφράσεως ἐπιστημονικῶν βιβλίων, ἐκδόσεων τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ὡς τῆς ἐκδόσεως τοῦ λειτουργικοῦ Ἀραβικοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς χορηγήσεως χρηματικῆς ἐνισχύσεως διά τήν ἀποπεράτωσιν τῆς διακοσμήσεως τοῦ ἀνεγερθέντος νέου Ἱ. Ναοῦ τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Σαχνίν τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Τήν ἑπομένην ὁ Μακαριώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ κ. Ἀμοιρίδου, Ὑποδιευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Ἐθιμοτυπίας τοῦ Ὑπουργέιου Ἐξωτερικῶν, ἀνεχώρησε διά τό ἀεροδρόμιον «Ἐλευθέριος Βενιζέλος». Ἐνταῦθα εἰς τόν χῶρον ὑποδοχῆς τῶν ἐπισήμων, προσελθοῦσα ἐξ ὀνόματος τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Ἄννας Διαμαντοπούλου ἡ Ὑφυπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἀπεχαιρέτισεν Αὐτόν καί διεβεβαίωσεν Αὐτόν περί τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας διά τήν βοήθειαν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν τομέα τῆς Παιδείας καί κυρίως εἰς τήν ἀπόσπασιν καθηγητῶν διά τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών.

Ἐντεῦθεν ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησεν διά τῶν ἀερογραμμῶν τῆς ἑταιρείας Aegean καί προσεγειώθη, τῇ θείᾳ βοηθείᾳ, ἀσφαλῶς εἰς τόν ἀερολιμένα “Ben-Gurion”, ἐκ τοῦ ὁποίου καί ἀφίχθη τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 16ης /29ης Ἰανουαρίου 2010, εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Τό  φωτογραφικόν ὑλικόν τῆς εἰδήσεως αὐτῆς εὐγενῶς  παρεχωρήθη εἰς τήν ἱστοσελίδα μας ἀπὸ τόν φωτογράφον κ. Χρῆστον Μπόνην.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder