1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΝΑΖΑΡΕΤ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 13-6/31-5-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Δήμαρχον τῆς Ναζαρέτ, κ. Ράμεζ Τζαράϊσε, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ κ. Ράϊκ Τζαράϊσε, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Mercantile Bank.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην συνεζητήθησαν θέματα τῆς Κοινότητος τῆς Ναζαρέτ καί ἰδιαιτέρως ἡ προετοιμασία τῆς τελετῆς καταθέσεως τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ σχολείου τῆς Ναζαρέτ τήν προσεχῆ Κυριακήν, 8/21-6-2009. Τό σχολεῖον τοῦτο πρόκειται νά ἀνεγερθῇ κατόπιν προσφάτων συνεννοήσεων μεταξύ Πατριαρχείου καί Κοινότητος διά τήν διευθέτησιν τῶν δημιουργηθεισῶν διαφορῶν καί ἐκκρεμοτήτων εἰς τήν συμφωνίαν τοῦ κτήματος τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ γνωστοῦ ὡς «Κάσρ-Ἰλ-Μουτράν» / «Πύργου τοῦ Δεσπότου».

Ἀκολούθως, ὁ κ. Ράϊκ Τζαράϊσε προσεκάλεσε τόν Μακαριώτατον νά εὐλογήσῃ τόν γάμον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder