1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ HILTON ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

Τήν Πέμπτην, 18ην Ἰουνίου / 1ην Ἰουλίου 2010, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τό Πατριαρχεῖον τόν Γενικόν Διευθυντήν τῶν ξενοδοχείων Hilton ἀνά τόν κόσμον κ. Christopher J.Nasseta μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτοῦ.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως αὐτῆς ἐγένετο συζήτησις περί τῆς θέσεως, τῆς καταστάσεως καί τῆς σημασίας τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί περί τῶν ἀφικνουμένων εἰς αὐτά προσκυνητῶν καί περί τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τόν κ. Christopher J. Nasseta τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν χειρογράφων τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πατριαρχείου.

Ὁ κ. Nasseta καί οἱ συνεργάται αὐτοῦ ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθησαν τήν Βιβλιοθήκην, τόν ἱερόν ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.