1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 2αν/ 15ην Δεκεμβρίου 2010, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν-Τμήματος Διεθνῶν Οἰκονομικῶν Σχέσεων καί Ἀναπτυξιακῆς Συνεργασίας κ. Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος μετά συνοδείας τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ-Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τινων συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου διά συνεργασίαν μέ τό Κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ὁ Μακαριώτατος ὑπεδέχθη αὐτόν μετά χαρᾶς, εὐχόμενος αὐτῷ ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀποστολήν αὐτοῦ δι’ ἐργασίαν καί εὐλογίαν εἰς τό Προσκύνημα αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό Πατριαρχεῖον. Εἰς τήν διεξαχθεῖσαν συζήτησιν ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν ἀπήχησιν καί ἀποδοχήν, τήν ὁποίαν ἔχει ἡ Ρωμαιορθόδοξος Χριστιανική Ἐκκλησία εἰς τόν Ἀραβικόν Ἰσλαμικόν κόσμον, ὡς προσφάτως ἀπεδείχθη μέ τήν ἵδρυσιν τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς Κατάρ. Ὡς ἐκ τῆς ἀποστολῆς ταύτης, τό Πατριαρχεῖον συχνάκις χρησιμεύει  ὡς γέφυρα μεταξύ τοῦ Μουσουλμανικοῦ καί τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

“Εἰς τό Πατριαρχεῖον”, εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, “προσβλέπουν οἱ ἐνταῦθα πολιτικαί πλευραί, θέλουσαι νά χρησιμοποιήσουν ὡς παράγοντα εἰρήνης διά τό πολιτικόν πρόβλημα εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν. Ὁ ρόλος αὐτός τοῦ Πατριαρχείου εἶναι λίαν εὐαίσθητος ἐνίοτε, ὡς συνέβη καί μέ τήν περίπτωσιν τῆς ἐπισκευῆς τοῦ δρόμου τοῦ Χοτζεβᾶ. Τόν εἰρηνευτικόν του ρόλον ἐξασκεῖ τό Πατριαρχεῖον διά τῆς συμμετοχῆς αὐτοῦ εἰς τό Συμβούλιον  Θρησκευτικῶν Καθιδρυμάτων τῆς Ἁγίας Γῆς /Council of the Religious Institutions of the Holy Land καί διά τῶν συναντήσεων εἰς τό Πατριαρχεῖον, περίπου ἀνά μῆνατῶν Ἀρχηγῶν τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν / (Meeting of the Heads of Churches). Τοῦτο κατεφάνη καί μέ τήν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου ἔναντι τῶν ἐνοικιασθέντων εἰς τήν περιοχήν τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ”.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Παπαδόπουλος ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον λεύκωμα μέ ἔργα τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς κλασσικῆς τέχνης, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν κ. Παπαδόπουλον τό βιβλίον τοῦ κ. Δημητρακοπούλου περί τοῦ τόπου τοῦ Βαπτίσματος καί τό βιβλίον τοῦ κ. Βοκοτοπούλου περί τῶν εἰκονογραφημένων χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης καί μετάλλια κοπέντα ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῶν 2.000 ἐτῶν χριστιανοσύνης, ὡς ἐπέδωσεν καί εἰς τούς ἄλλους συνεργάτας αὐτοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

ngg_shortcode_0_placeholder