1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Τρίτην, 29ην Ἰουλίου / 11ην Αὐγούστου 2009, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’ ὁ Ταγματάρχης τῆς Στρατιωτικῆς-Πολιτικῆς Διοικήσεως  (Major of the Civil Administration) τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη, ὑπηρετήσας ἐπί διετίαν εἰς τήν ὑπηρεσίαν ταύτην, ἵνα συστήσῃ εἰς Αὐτόν τόν διάδοχον αὐτοῦ κ. Ντάνη Ζάντλερ, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ.

Οἱ δύο ἐν λόγῳ στρατιωτικοί ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον  διά τήν συνεργασίαν ἐπί τῶν παρεχομένων ὑπό τῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως διευκολύνσεων εἰς τάς διαβάσεις τῶν συνόρων κατά τάς ἑορτάς τῶν Χριστουγέννων καί ἐπί τῶν ἀδειῶν τῶν χορηγουμένων τῇ συστάσει τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά μέλη τοῦ ποιμνίου αὐτοῦ εἰς τάς πόλεις Βηθλεέμ, Χωρίον τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλαν διά τάς ἐπισκέψεις αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ἐξέφρασαν τήν διάθεσιν αὐτῶν νά ἀνταποκρίνωνται ὅσον τό δυνατόν περισσότερον εἰς τά αἰτήματα τοῦ Πατριαρχείου διά διευκολύνσεις εἰς τήν διάβασιν τῶν συνοριακῶν ἐλέγχων μεταξύ τοῦ Ἰσραήλ καί τῶν ὡς ἄνω πόλεων.

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τόν ἀπό τῆς στρατιωτικῆς μονάδος Κφάρ-Ἐτσιόν εἰς τήν περιοχήν τῆς Ραμάλλας μετατιθέμενον Συνταγματάρχην κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη διά τήν ἐν τῇ πράξει ἐπιδειχθεῖσαν καλήν θέλησιν αὐτοῦ ἐκδόσεως ἀδειῶν δι’ ἐπίσκεψιν τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί ηὐχήθη εἰς τόν ἀναλαμβάνοντα νέα καθήκοντα κ. Ντάνη Ζάντλερ νά συνεχίζῃ νά ἐξυπηρετῇ τό Πατριαρχεῖον καί τό ποίμνιον εἰς τά ἴχνη τοῦ προκατόχου αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder