1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Δευτέραν,  21ην Ἰουλίου / 3ην Αὐγούστου 2009, ἐπραγματοποιήθη συνάντησις τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἀστυνομίας τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων κ. Ἄβη Ρόϊφ, τοῦ Ὑποδιευθυντοῦ – Ἀναπληρωτοῦ κ. Ὄζ Ἐλιάση καί τοῦ Ἀξιωματικοῦ κ. Σαλίμπα Χούρη μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ.  Θεοφίλου τοῦ Γ’.

Ὁ νέος Ἀρχηγός ἐξέφρασε χαράν ἐπί τῇ συναντήσει ταύτῃ καί ἐζήτησε ἀπό τόν Μακαριώτατον νά ἐμπλουτίσῃ αὐτόν ἐπί τοῦ σημαίνοντος ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά προσκυνηματικά καί χριστιανικά θέματα τῶν Ἱεροσολύμων.

Ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν Γενικόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου ὡς τῆς πρώτης Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, ἐχούσης βαρύτητα εἰς τά προσκυνηματικά, χριστιανικά, κοινωνικά, πολιτιστικά καί πολιτικά ἀκόμη θέματα τῆς Ἱερουσαλήμ καί ὅλης τῆς περιοχῆς τῆς Ἁγίας Γῆς. «Τοῦτο δέν σημαίνει», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἀναμειγνύεται εἰς τήν πολιτικήν, ἐπιδρᾷ ὅμως ἐπίσης καί εἰς τήν πολιτικήν διά τῆς συμφιλιωτικῆς ἀποστολῆς αὐτοῦ. Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων σέβεται τήν κρατοῦσαν ἐκκλησιαστικήν τάξιν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τά προσκυνηματικά δικαιώματα τῶν ἄλλων χριστιανικῶν κοινοτήτων, διαδραματίζον ἡγετικόν ρόλον εἰς τήν ζωήν τῶν Ἱεροσολύμων».

Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν ἐπίσης εἰς τόν κ. Ἄβη Ρόϊφ  ὅτι τό Ἑλληνορθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητον καί αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, πλήν ὅμως ὑπάρχει ἀπόλυτος σεβασμός καί σύμπνοια εἰς τά ἐκκλησιαστικά θέματα μεταξύ αὐτοῦ καί τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Ἐκκλησιῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ ρωσική καί ἡ ρουμανική ἔχουν ἐκπροσώπους εἰς τά Ἱεροσόλυμα. Οἱ Ἐπίσκοποι, οἱ προερχόμενοι ἐκ τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, ἐπισκεπτόμενοι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ζητοῦν, ὅπως παραχωρηθῇ αὐτοῖς (καί βεβαίως δίδεται αὐτοῖς) ἄδεια, ἵνα λειτουργήσωσιν εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα.

Τήν θέσιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἀναγνωρίζουν αἱ τοπικαί και διεθνεῖς θρησκευτικαί, πολιτικαί καί διπλωματικαί Ἀρχαί, διό καί ἀρχηγοί Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν ἤ ἐκπρόσωποι αὐτῶν, ὅταν πραγματοποιοῦν ἐπίσκεψιν εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ, ἐπισκέπτονται τό Πατριαρχεῖον.

Κατά τήν περίοδον τῶν μεγάλων ἑορτῶν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἰδιαιτέρως δέ κατά τό Μέγα Σάββατον, εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Φωτός, καθίσταται ἀπαραίτητος ἡ συνεργασία τοῦ Πατριαρχείου μέ τάς Ἰσραηλινάς Ἀρχάς τῆς Ἀστυνομίας. Ἕκαστον ἔτος παρατηροῦνται δυσκολίαι, ὅμως καί σχετική πρόοδος. Τό πλῆθος τῶν προσκυνητῶν κατορθώνει νά φθάσῃ καί νά προσεγγίσῃ τά Πανάγια Προσκυνήματα μετά κόπων καί οἰκονομικῶν θυσιῶν. Ἡ προσκυνηματική περιοδεία ἀποτελεῖ διά τούς περισσοτέρους, ἄν ὄχι ὅλους τούς προσκυνητάς, ἕν ὄνειρον ζωῆς, ἑπομένως ὄντως δυσκολεύονται νά κατανοήσουν τά μέτρα, τά ὁποῖα λαμβάνει διά τήν ἀσφάλειαν αὐτῶν ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία. «Ἀναμένομεν πολλούς προσκυνητάς», εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, «κατά τό πρῶτον 15ήμερον τοῦ Αὐγούστου διά  τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ μέσος ἀριθμός τῶν ὁποίων ἐκτιμᾶται ὅτι θά ὑπερβῇ  τούς 3.000».

Ὁ  Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον, λέγων ὅτι αἱ Ἰσραηλιναί Ἀστυνομικαί Ἀρχαί ἀποδίδουν μεγάλην σημασίαν εἰς τόν μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλά καί τῶν ἁπλῶν πιστῶν, διάλογον καί τήν συνεργασίαν, οὕτως ὥστε νά ἐπιτευχθῇ ἡ ἄρσις τῶν προβλημάτων, ἰδιαιτέρως δέ κατά τό Μέγα Σάββατον, τό ὁποῖον τυγχάνει μία ἐκ τῶν σημαντικωτέρων, ἀλλά καί δυσκολωτέρων ἡμερῶν  διά τήν Ἀστυνομίαν. Ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ὅτι θά ὑπάρξῃ ἀμοιβαία κατανόησις, πρός ἀμοιβαῖον ὄφελος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder