1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Κ.Κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΧΝΙΝ

Τό Σάββατον, 20ήν Φεβρουαρίου / 5ην Μαρτίου 2022, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου, ἐπεσκέφθη τήν Ἀραβόφωνον Ἑλληνορθόδοξον Κοινότητα τῆς πόλεως Σαχνίν τῆς περιοχῆς Ἄκκρης Πτολεμαΐδος τοῦ βορείου Ἰσραήλ.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνελυπήθη τήν οἰκογένειαν τοῦ εὐλαβοῦς Προέδρου τοῦ Συμβουλίου  τῆς Κοινότητος μακαριστοῦ Μισέλ Γαντούς.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἀπολαμβάνων θερμήν ὑποδοχήν παρά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀνδρέου Ἀλέμε, τοῦ ἱερέως τῆς Κοινότητος π. Σάλεχ Χούρη, τῶν Ἐπιτρόπων καί πολλῶν πιστῶν ἐπεσκέφθη τόν ἀνεγερθέντα, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Πατριαρχείου καί εὐλαβῶν δωρητῶν καί βαίνοντα πρός τελείωσιν διά τῶν ἀόκνων ἐνεργειῶν τοῦ ὀδοντοϊατροῦ κ. Μάτζιντ περικαλλῆ καί παμμεγέθη ἱερόν ναόν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, βυζαντινῶς ἁγιογραφουμένου, καύχημα καί κόσμημα τῆς Κοινότητος καί τῆς πόλεως ὅλης καί ἔδωσεν τάς καταλλήλους ὁδηγίας καί εὐχάς, ἵνα φθάσουν καί εἰς τά ἐγκαίνια αὐτοῦ.

Ἡ Κοινότης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἔμπρακτον συμπαράστασιν τοῦ Πατριαρχείου εἰς τό θεάρεστον τοῦτο ἔργον, συνέχον καί συγκροτοῦν τήν Κοινότητα εἰς ἕν Σῶμα Χριστοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας