1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΑΥΤΟΥ

Εἰδήσεις καί φωτογραφίαι ὑπό τῆς Heba Hrimat

Συνεχίζων τήν παράδοσιν τῆς ἀνταλλαγῆς εὐχῶν διά τά Χριστούγεννα, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ὁ Γ΄, συνοδευόμενος ὑπό ἀντιπροσωπείας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἐπεσκέφθη τό Λατινικόν Πατριαρχεῖον εἰς  Ἱεροσόλυμα, τήν Τρίτην 28ην Δεκεμβρίου 2021.

Ἀφοῦ ἐκαλωσωρίσθησαν πάντα τά μέλη τῆς Πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπείας, ὁ Μακαριώτατος ἔλαβε τήν εὐκαιρίαν νά ἐκφράσῃ τήν βαθεῖαν ἐκτίμησιν Αὐτοῦ εἰς τον Λατῖνον Πατριάρχην, Μακαριώτατον Pierbattista Pizzaballa, ὁ Ὁποῖος συνεργάζεται στενά μέ τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν  διά τήν ὑπεράσπισιν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἱερουσαλήμ, «διά νά ἀποτρέψῃ τήν μετανάστευσιν τοῦ Χριστιανικοῦ μας πληθυσμοῦ, διά τῆς ἐπικεντρώσεως τῶν ἀναγκῶν εἰς ἐκπαίδευσιν, θέσεις ἐργασίας καί εὐκαιρίας ἐδώ, ἰδίᾳ δέ διά τῆς ἐνθαρρύνσεως τῶν νέων ἡμῶν, νά μήν ἐγκαταλείψουν τήν γῆν τῆς γεννήσεως καί τῆς κληρονομίας των».

Ὁ Μακαριώτατος ἐσημείωσεν: «Αὐτό τό ταξίδι πρός τήν ἑνότητα τῆς πίστεως εἴθε νά μᾶς ὁδηγήσῃ καί εἰς τήν ἑνότητα τοῦ Κοινοῦ Ποτηρίου, πού εἶναι ἐπιθυμία ὅλων τῶν Xριστιανῶν. Δέν πρέπει ποτέ νά ἀποθαρρυνώμεθα ὡς πρός τό νά ἐργασθῶμεν πρός τόν στόχον αὐτόν, διότι ἡ ἑνότητά μας θά εἶναι εἰς τόν κόσμον ἡ τρανοτέρα ἀπόδειξις τῆς  ἀληθείας πού ἐπιδιώκομεν νά διακηρύττωμεν».

Εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ ὁ  Πατριάρχης Θεόφιλος ἐτόνισε τό πραγματικόν νόημα τῆς Γεννήσεως, καί μολονότι νῦν αὕτη ἡ εὐλογημένη ἑορτή δέν συμπληροῦται ἐκ τῆς παρουσίας τῶν προσκυνητῶν, ἡ στιγμή εἶναι κρίσιμος, οὕτως ὥστε νά ἐπικεντρωθῶμεν εἰς τήν εὐαισθητοποίησιν ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν συνεχῆ ἀπειλήν τῶν Ἰσραηλινῶν ριζοσπαστῶν ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας, ἰδίᾳ δέ εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι «ἡ πίεσις που ἀσκοῦν αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες εἰς τάς ἱστορικάς γειτονιάς μας καί εἰς τήν ὑπονόμευσιν τῆς  πολυπολιτισμικῆς καί πολυθρησκευτικῆς ἀκεραιότητος τῆς Πόλεώς μας πρέπει νά ἀντιμετωπισθῇ πάσῃ θυσίᾳ. Οἱ ριζοσπάσται, τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζομεν εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, δέν ἀντιπροσωπεύουν τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ ἤ τό σύνολον τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ, καί ἐναπόκειται εἰς πάντας τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως νά συνεργασθοῦν, διά νά περιορίσουν τάς ἀχαλινώτους φιλοδοξίας καί ἐνεργείας ὅλων τῶν ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν».

Ἀντιφωνῶν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Pizzaballa ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύμων καί τήν Ἀδελφότητα διά τήν ἐπίσκεψίν των, ἐπεβεβαίωσε τήν ἀμέριστον ὑποστήριξίν του, εἰς τήν ἀποστολήν τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν διά τήν προστασίαν τοῦ Χριστιανικοῦ χαρακτῆρος τῆς Ἁγίας Πόλεως καί ηὐχήθη προς πάντας εἰρηνικά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας