1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Τήν Τρίτην, 20-5/2-6-2009, ὁμάς 75 προσκυνητῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων 15 ὀφφικιάλοι ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον τόν Γ’.

Κατά τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος, ὁμιλῶν, ὑπεγράμμισε τήν εὐεργετικήν ἐπίδρασιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων ἐπί τῶν ψυχῶν τῶν προσκυνητῶν καί τήν ἀνάγκην βοηθείας τῶν προσκυνημάτων παρά τούτων.

Τό ἑσπέρας τῆς  Τετάρτης, 21-5/3-6-2009, ἡμέρας ἑορτῆς τῶν Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων μεγάλων Βασιλέων καί Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, οἱ ὀφφικιάλοι μετά τῶν συμπροσκυνητῶν αὐτῶν παρέθεσαν τιμητικόν δεῖπνον εἰς τήν Α.Θ. Μακαριότητα, τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί τά μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Διαρκοῦντος τοῦ δείπνου τούτου προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Archon Aktuarios, National Commander, Antony J. Limberakis καί ἡ Μrs. Aphrodite Skeadas, President of the National Philanthropy Society, ὡς διακεκριμένον τιμώμενον πρόσωπον,  ἐμπεπιστευμένον τήν ὑψίστην παρακαταθήκην τῆς διαφυλάξεως τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τῆς διαποιμάνσεως τῆς ἀρχαιοτέρας ἱστορικῶς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

Διαρκούσης τῆς τιμητικῆς ταύτης ἐκδηλώσεως, ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισε τήν σημασίαν τῆς συναντήσεως αὐτῆς ὡς μιᾶς νέας σελίδος, μιᾶς νέας ἀρχῆς εἰς τάς σχέσεις τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Διασπορᾶς καί τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς εἰς τό πλαίσιον τῶν ἀγαστῶν σχέσεων μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς ἀναγνώρισιν τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ πρός τό Πατριαρχεῖον, ὁ Μακαριώτατος ἐπαρασημοφόρησε μέ τό παράσημον τοῦ Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν ἀρχηγόν τῆς προσκυνηματικῆς ταύτης ὁμάδος κ. Ἀντώνιον Λυμπεράκην.

Ὁ κ. Λυμπεράκης ηὐχαρίστησε τον Μακαριώτατον, λέγων ὅτι ἦτο εὐλογία δι αὐτούς νά ἐπισκεφθοῦν τούς Ἁγίους Τόπους, εἰς οὕς ἐγεννήθη ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος ἤλλαξε τόν ροῦν τῆς ἱστορίας. «Ὁ Χριστός», εἶπεν, «ἐγεννήθη καί ἡμεῖς ἀνεγεννήθημεν, ἐχριστοποιήθημεν, ζῶμεν τήν Πεντηκοστήν». «Εἴχομεν τήν τιμήν», εἶπεν ὁ κ. Λυμπεράκης, «νά συναντήσωμεν τόν διάδοχον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου πρώτου Ἱεράρχου τῶν Ἱεροσολύμων καί Προέδρου τῆς Α’ Ἀποστολικῆς Συνόδου, τῆς συγκληθείσης εἰς Ἱεροσόλυμα τό 49 μ.Χ. Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, προσφέρετε διακονίαν καί μαρτυρίαν ἐν Ἱερουσαλήμ, Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας καί Ἁγίᾳ Σιών. Ἐπεσκέφθημεν τόπους, ἐν οἷς συνέβησαν σωτήρια γεγονότα, εἰς Βηθλεέμ, Ἰορδάνην, Ἱερουσαλήμ καί ὅλην τήν Ἁγίαν Γῆν, διό καί ἐλπίζομεν εἰς σωτηρίαν».

Ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη ἐν τέλει αὐτοῖς τόν φωτισμόν τοῦ φωτός τοῦ Ἀναστάντος Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά νά ἐργάζωνται τό ἔργον τοῦ Εὐαγγελίου καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ τοῖς ἡγέταις τῶν Η.Π.Α. διά τήν εἰρήνην τοῦ κόσμου καί τῆς περιοχῆς ἡμῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder