1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΞ ΑΖΩΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ

Τό Σάββατον, 5ην/18ην Σεπτεμβρίου 2021, ὁμάς Ὀρθοδόξων Ρωσοφώνων Χριστιανῶν ἐκ τῆς πόλεως Ἀζώτου (Ashdod) τοῦ Κεντρικοῦ Ἰσραήλ τῇ συνοδείᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου  Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν μέριμναν τοῦ Ρωσοφώνου Ποιμνίου, ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον μέ τήν παράκλησιν, ὅπως μεριμνήσῃ διά τήν ἵδρυσιν ἐνορίας καί τήν ἀποστολήν Ἱερέως εἰς τήν πόλιν αὐτῶν διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν αὐτῶν ἀναγκῶν, ἰδιαιτέρως διά τήν τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐδέχθη μετά Πατρικῆς ἀγάπης τούς χριστιανούς καί παρέσχε αὐτοῖς τήν Πατριαρχικήν Αὐτοῦ εὐλογίαν ὅπως, ἐν συνεννοήσει μετά τῶν Τοπικῶν Ἀρχῶν, συγκεντρώνονται εἰς κοινόν τόπον διά τήν τέλεσιν τῆς θείας λατρείας.

Ὁ Μακαριώτατος ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα, Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχον νά ἐπικοινωνήσῃ μετά τοῦ Τμήματος Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερικῶν διά τήν προώθησιν τοῦ αἰτήματος τῶν χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι τυγχάνουν πολῖται τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ καί τήν νόμιμον κάλυψιν τῶν πνευματικῶν αὐτῶν ἀναγκῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας