1

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Τήν 23ην /6ην Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐδέχθη τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιον μεθ’ ὁμάδος 90 προσκυνητῶν τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Προσφωνῶν ὁ Μακαριώτατος, ἐχαρακτήρισε τόν Ἅγιον Νεαπόλεως «Ἁγιοταφίτην», συνδεθέντα μετά πολλῶν Ἁγιοταφιτῶν εἰς τό παρελθόν καί ὡς ἀνάστημα πνευματικόν  τοῦ μακαριστοῦ  Μητροπολίτου Κορινθίας Παντελεήμονος. Ἐπ’ αὐτόν καί τούς προσκυνητάς ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη βαθεῖαν καί πλουσίαν πνευματικήν θεωρίαν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων.

Ὁ Ἅγιος Νεαπόλεως κ. Προκόπιος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι διά ταύτης τῆς ἐπισκέψεως ἀνανεώνει τούς πάντοτε ἰσχυρούς δεσμούς αὐτοῦ μετά τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος. Ὅτι σήμερον ἀντελήφθη ἐκ τοῦ σύνεγγυς καί ἐκ νέου τό βάρος τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ἀδελφότητος ὡς φρουρῶν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ὅτι: «ς ο Φιλιππήσιοι τς ποχς το ποστόλου Παύλου συμμετέσχον ες τά παθήματα τς κκλησίας εροσολύμων πνευματικς καί λικς, οτω καί μες σήμερον μετέχομεν ες τήν ζωήν τς κκλησίας εροσολύμων διά τς συμβολικς ταύτης λογίας, τήν ποίαν παραδίδομεν μν».

Κατά τήν ἡμέραν τῆς μεγάλης ἑορτῆς, τῆς παγκοσμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ ἐν Ἱερουσαλήμ,  τήν Κυριακήν, 27ην/ 14ην Σεπτεμβρίου 2009, μετά τήν θ. Λειτουργίαν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ ἐπαρασημοφόρησε τόν Ἅγιον Νεαπόλεως εἰς τήν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Θρόνου διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, τιμῶν αὐτόν διά τό ἔμπρακτον αὐτοῦ ἐνδιαφέρον καί τήν ὑποστήριξιν, τήν ὁποίαν προσέφερεν εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων. Ὁ Ἅγιος Νεαπόλεως, ἐκπληκτος καί λίαν συγκεκινημένος, ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν ἀπονεμηθεῖσαν αὐτῷ τιμήν εἰς μίαν ὁριακήν δι’ αὐτόν ἡμέραν, τῆς συμπληρώσεως δηλονότι 36 ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίας αὐτοῦ  καί ἀνεφέρθη εἰς τάς παλαιοτέρας αὐτοῦ προσκυνήσεις εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί τόν πνευματικόν αὐτοῦ σύνδεσμον μετά τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πέτρας Γερμανοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἱερώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιος παρέθεσεν εἰς τόν Μακαριώτατον νηστήσιμον τράπεζαν κατά τήν τάξιν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder